Birkesø – når klart vand ikke er nok

Vandplanter kræver klart vand. Det er derfor logisk, at der stilles krav til vandkvaliteten og algemængden i søer. I Birkesø ved Viborg har det vist sig, at en forbedring af vandkvaliteten nok kan sikre opfyldelse af vandområdeplanens målsætning for søen, men ikke genskabe den som ”lobeliesø” på grund af tilgroning i bredzonen. I efteråret 2016 blev søen derfor restaureret ved fjernelse af rørskov, træer og slam i bredzonen, og den oprindelige sandbund blev blotlagt.

Forfattere: Henrik Skovgaard, Bjarne Moeslund & Kjeld Schrøder Thomsen

LinkedIn