2011

Danmarks biodiversitet

Med inspiration fra Ferskvandssymposiet, som afholdes hvert andet år, blev der i januar 2011 på Aarhus Universitet afholdt det første danske biodiversitetssymposium. Miljøminister Karen Ellemann åbnede symposiet med dugfriske erfaringer fra COP 10 i Nagoya og slog derpå fast, at biodiversitet er den vigtigste sag på hendes bord. Således opmuntret, kunne 270 forventningsfulde biodiversitetsforskere og […]

Danmarks biodiversitet Read More »

Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 2

Knust beton er et billigt restprodukt, som effektivt binder fosfat (P) ved høje pH-værdier. Når beton kommer i kontakt med vand udskilles basisk kalciumhydroxid og pH stiger markant til værdier hvor P-fjernelsen er mest effektiv. De høje pH-værdier begrænser dog anvendelsesmulighederne. I denne artikel undersøges mulighederne for at anvende knust beton i eller omkring dræn

Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 2 Read More »

Giver mindre kvælstof renere vand i søer og fjorde

Vandplanernes mål om at mindske kvælstofudledning af hensyn til kystvandene bygger på et paradigme, det vil sige en vedtagen arbejdsmodel, der ikke er ført videnskabeligt bevis for. Landbruget har altid undret sig over, at mindre kvælstof skulle give renere vandmiljø til havs, når samme strategi ikke virker i ferske vande. Her virker kun mindre fosfor.

Giver mindre kvælstof renere vand i søer og fjorde Read More »

Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene

Våde terrestriske økosystemer som moser og enge er også omfattet af Vandrammedirektivet. Men denne beskyttelse overses stort set i implementeringen af direktivet. Det er bekymrende, fordi en række af de virkemidler der er tænkt anvendt i vandplanerne kan have direkte konsekvenser for økosystemernes fortsatte tilstedeværelse i ådalene. Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard og

Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene Read More »