2011

Biodiversitet i ådale – status over naturen

Vandløbsnære arealer har historisk set været vigtige levesteder for en lang række arter knyttet til både skove og lysåbne naturtyper. Imidlertid er en lang række arter i dag forsvundet fra mange arealer. Vi forsøger her at skabe overblik over hvilken natur vi har på de vandløbsnære arealer og naturens tilstand vurderet ud fra forekomsten af […]

Biodiversitet i ådale – status over naturen Read More »

Risiko for fosfortab ved reetablering af vådområder?

Vurdering af effekten af reetablerede vådområder kræver viden om geokemiske og hydrologiske forhold. Er vi klædt godt nok på til denne opgave eller kan vi forsvare ikke at foretage denne vurdering, når vi i de kommende år reetablerer vådområder for at sikre vandmiljøet? Denne artikel fokuserer på problemstillingen med de ofte store mængder fosfor der

Risiko for fosfortab ved reetablering af vådområder? Read More »

Ådale som kvælstoffiltre

Da Vandmiljøplan II blev iværksat i 1998 kom vådområder ind som virkemiddel til nedsættelse af kvælstofudledningen til havet, og efterfølgende er genetablering af vådområder blevet anvendt i forskellige natur- og vandmiljøplaner, både for at fjerne mere kvælstof og for at skabe mere natur. Når man ser på landopgørelserne for henholdsvis kvælstofudvaskning fra landbrugsarealerne og kvælstoftransport

Ådale som kvælstoffiltre Read More »

Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre

De danske vandplaner betyder meget store udfordringer for landbruget i forhold til at nå reduktionsmålene. En række virkemidler er anbefalet, men i nogle oplande er reduktionskravene så høje at det synes meget svært at realisere målene alene med de eksisterende virkemidler. Der er et stort behov for nye virkemidler, og konstruerede vådområder kan meget vel

Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre Read More »

Randzoner som fosforfiltre

Randzoner er effektive til at begrænse overfladetab af fosfor. Nye undersøgelser viser dog, at fosforindholdet i randzoner ofte overstiger indholdet i landbrugsjord. Fosfortilbageholdelsen i randzonen er dog ikke permanent, da fosfor kan udvaskes, tabes ved udfrysning fra vegetationen eller via brinkerosion. Randzoner er dermed måske i lige så høj grad kilder til fosfortab som fosforfiltre.

Randzoner som fosforfiltre Read More »

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder?

Vådområder er naturens mest komplekse systemer. Virkemiddelseffekten på kvælstof er veldokumenteret, mens effekterne på fosforbalancen er knap så entydige. Artiklen sammenfatter den nuværende viden om vådområders effekter på fosforbalancen. Resultaterne demonstrerer at vi stadig ikke kan kvantificere og forudsige effekten af vådområder på fosfor. Overvågning af retablerede vådområder er derfor påkrævet og vi giver eksempler

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder? Read More »

Ådale som virkemiddel i Vandplanerne

EU’s Vandrammedirektiv foreskriver at alle vandområder i udgangspunktet skal opnå mindst god tilstand inden udgangen af 2015. Denne tilstand skal sikres gennem udarbejdelse af vandplaner for alle EU’s vanddistrikter. Planer som beskriver den indsats som skal gennemføres for at opnå god tilstand. I Danmark udarbejdes en vandplan for hvert af de 23 hovedvandoplande, som landet

Ådale som virkemiddel i Vandplanerne Read More »

Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion

Anvendelse af mange-arts-blandinger i græsmarker til produktion kan øge nytteværdien, f.eks. i form af forbedrede vilkår for bestøvende insekter, øget ressourceudnyttelse, kulstoflagring, udbyttestabilitet, husdyrsundhed og produktkvalitet. Det er hypotesen i et nyt projekt, hvor målet er at designe græsmarker, som både øger naturværdien og giver en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion. Forfattere: Jørgen Eriksen, Beate Strandberg og

Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion Read More »