Biodiversitet i ådale – status over naturen

Vandløbsnære arealer har historisk set været vigtige levesteder for en lang række arter knyttet til både skove og lysåbne naturtyper. Imidlertid er en lang række arter i dag forsvundet fra mange arealer. Vi forsøger her at skabe overblik over hvilken natur vi har på de vandløbsnære arealer og naturens tilstand vurderet ud fra forekomsten af naturtyperne på habitatdirektivets bilag 1.

Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard & John B. Dybkjær

LinkedIn