Bettina Nygaard

Skjern Enge – en våd ørkenvandring

Engene og moserne omkring Skjern Å udgør den største del af det samlede genoprettede naturareal i projektet. Engene er en nødvendig ramme for et naturligt vandløb, med tilladelse til at gå over sine bredder. Men engenes enorme udstrækning og det varierede landskab med tæt forbundne vandløb, enge, moser, heder, klitter, og strandenge har også været […]

Skjern Enge – en våd ørkenvandring Read More »

Biodiversitet i ådale – status over naturen

Vandløbsnære arealer har historisk set været vigtige levesteder for en lang række arter knyttet til både skove og lysåbne naturtyper. Imidlertid er en lang række arter i dag forsvundet fra mange arealer. Vi forsøger her at skabe overblik over hvilken natur vi har på de vandløbsnære arealer og naturens tilstand vurderet ud fra forekomsten af

Biodiversitet i ådale – status over naturen Read More »

Danmarks biodiversitet

Med inspiration fra Ferskvandssymposiet, som afholdes hvert andet år, blev der i januar 2011 på Aarhus Universitet afholdt det første danske biodiversitetssymposium. Miljøminister Karen Ellemann åbnede symposiet med dugfriske erfaringer fra COP 10 i Nagoya og slog derpå fast, at biodiversitet er den vigtigste sag på hendes bord. Således opmuntret, kunne 270 forventningsfulde biodiversitetsforskere og

Danmarks biodiversitet Read More »

Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene

Våde terrestriske økosystemer som moser og enge er også omfattet af Vandrammedirektivet. Men denne beskyttelse overses stort set i implementeringen af direktivet. Det er bekymrende, fordi en række af de virkemidler der er tænkt anvendt i vandplanerne kan have direkte konsekvenser for økosystemernes fortsatte tilstedeværelse i ådalene. Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard og

Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene Read More »