Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene

Våde terrestriske økosystemer som moser og enge er også omfattet af Vandrammedirektivet. Men denne beskyttelse overses stort set i implementeringen af direktivet. Det er bekymrende, fordi en række af de virkemidler der er tænkt anvendt i vandplanerne kan have direkte konsekvenser for økosystemernes fortsatte tilstedeværelse i ådalene.

Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard og Søren E. Larsen

LinkedIn