Ådale som virkemiddel i Vandplanerne

EU’s Vandrammedirektiv foreskriver at alle vandområder i udgangspunktet skal opnå mindst god tilstand inden udgangen af 2015. Denne tilstand skal sikres gennem udarbejdelse af vandplaner for alle EU’s vanddistrikter. Planer som beskriver den indsats som skal gennemføres for at opnå god tilstand. I Danmark udarbejdes en vandplan for hvert af de 23 hovedvandoplande, som landet er opdelt i. Det har vist sig, at god status i såvel vandløb, søer og kystvande i vid udstrækning omkostningseffektivt kan opnås ved projekter i ådalene. Projekter som reducerer den fysiske påvirkning af vandløbene, reducerer påvirkningen af vandområderne med pesticider, og/ eller reducerer næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande. I mange tilfælde kan projekterne have multifunktionel effekt på sam­­me areal. Derfor er ådalsprojekter meget centrale i den første generation af vandplaner som er på vej i offentlig høring.

Forfattere: Harley Bundgaard Madsen & Stig Eggert Pedersen

LinkedIn