Harley Bundgaard Madsen

Danmarks nye vandområdeplaner

De nye vandområdeplaner, som netop er sendt i et halvt års høring, indeholder en række indsatser for det danske vandmiljø med henblik på at leve op til vandrammedirektivets målsætninger. Samtidig er indsatsbehovet for yderligere reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet, som er opgjort i forbindelse med vandområdeplanerne, et input til det faglige grundlag for en fremtidig […]

Danmarks nye vandområdeplaner Read More »

Reelgrass og vandmiljøforvaltning

Vandmiljøforvaltningen i Danmark skal være baseret på den nyeste viden og derigennem på det bedst mulige faglige grundlag. Dette fordrer et samarbejde mellem miljømyndigheder og forskningsinstitutioner. Det nyligt afsluttede projekt, Reelgrass /1/ finansieret af Statens Miljøforskningsråd er et godt eksempel på dette. Projektet, som har haft deltagelse af såvel forskere, interessenter som miljømyndigheder har udviklet

Reelgrass og vandmiljøforvaltning Read More »

Ådale som virkemiddel i Vandplanerne

EU’s Vandrammedirektiv foreskriver at alle vandområder i udgangspunktet skal opnå mindst god tilstand inden udgangen af 2015. Denne tilstand skal sikres gennem udarbejdelse af vandplaner for alle EU’s vanddistrikter. Planer som beskriver den indsats som skal gennemføres for at opnå god tilstand. I Danmark udarbejdes en vandplan for hvert af de 23 hovedvandoplande, som landet

Ådale som virkemiddel i Vandplanerne Read More »