Ådale som kvælstoffiltre

Da Vandmiljøplan II blev iværksat i 1998 kom vådområder ind som virkemiddel til nedsættelse af kvælstofudledningen til havet, og efterfølgende er genetablering af vådområder blevet anvendt i forskellige natur- og vandmiljøplaner, både for at fjerne mere kvælstof og for at skabe mere natur. Når man ser på landopgørelserne for henholdsvis kvælstofudvaskning fra landbrugsarealerne og kvælstoftransport til havet så kan det undre at kvælstofreduktionen i vådområderne ikke umiddelbart udgør nogen stor post.

Forfattere: Carl Christian Hoffmann, Jørgen Windolf, HansThodsen & Brian Kronvang

LinkedIn