Nr. 2

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag

Iltsvindene i 1980’erne med fiskedød og udbredt bunddyrdød i vore farvande resulterede i en række effektive handleplaner, der frem til år 2000 ca. halverede udledningen af kvælstof til kystvandene og udledningen af fosfor med godt 80 %. Samtidigt opbyggedes måske verdens bedste overvågnings- og rapporteringssystem, der effektivt fulgte næringsstofferne og deres effekter fra kilden og …

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag Læs mere »

Optimeret forvaltning af De Østlige Vejler

De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af brakvandssøer, rørskove og engområder, som har international betydning for yngle- og trækfugle. Et nyt Aage V Jensen Naturfond projekt har til formål at give en aktuel status for De Østlige Vejler samt anvise værktøjer, der kan bruges til at udarbejde en forvaltningsplan for optimering af den …

Optimeret forvaltning af De Østlige Vejler Læs mere »

Grundvandsstigninger og dræning af veje

Simuleringer af vandstrømninger i en vejkonstruktion, beliggende i et område med højt grundvandsspejl, viser at vejens drænsystem belastes signifikant kraftigere ved de grundvandsniveauer der forudses i fremtiden. Samtidigt viser beregninger at vandindholdet i vejens ubundne lag øges med deraf følgende konsekvenser for vejens holdbarhed. Forfattere: Mikkel Mollerup

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag

Iltsvindene i 1980’erne med fiskedød og udbredt bunddyrdød i vore farvande resulterede i en række effektive handleplaner, der frem til år 2000 ca. halverede udledningen af kvælstof til kystvandene og udledningen af fosfor med godt 80 %. Samtidigt opbyggedes måske verdens bedste overvågnings- og rapporteringssystem, der effektivt fulgte næringsstofferne og deres effekter fra kilden og …

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag Læs mere »

Vandløbsrestaurering – har det en effekt?

mere end 30 år er der lavet vandløbsrestaureringsprojekter i Danmark. Spørgsmålet er, om det har haft en effekt. Og er effekten undersøgt i tilstrækkeligt omfang og i en grad, så vi bedre kan målrette kommende projekter. Der findes megen viden om restaurering af vandløb, men hvordan gør vi denne viden mere tilgængelig. Endelig kan man …

Vandløbsrestaurering – har det en effekt? Læs mere »

Oplandskonsulenter – et nyt vandforvaltningskoncept

I 2017 så et nyt vandforvaltningskoncept dagens lys. Med indførelse af oplandskonsulenter, er der lagt an til en vandforvaltningsmæssig nytænkning, som støtter op om strategien om en mere målrettet miljøindsats. Oplandskonsulenterne skal frem mod 2020 støtte op om den kollektive indsats med fokus på især minivådområder, men også indsatsen med etablering af vådområder og skovrejsning. …

Oplandskonsulenter – et nyt vandforvaltningskoncept Læs mere »

Bedre og billigere teknologi til studier af klimagasser

Ny teknologi skaber til stadighed mulighed for bedre målinger af miljøforhold og stofomsætning. Søer og vandløb er ”hot spots” for CO2 -afgasning til atmosfæren af CO2og nedbrydeligt organisk stof tilført fra land. Men mangel på billigt og effektivt apparatur har begrænset storskala kvantificering af processerne, især i de talrige små vandsystemer. Her beskriver vi et …

Bedre og billigere teknologi til studier af klimagasser Læs mere »

Ny geofysisk metode inviterer til detaljeret geologisk kortlægning

Geologisk tolkning af den øvre geologi i Danmark er på grund af den komplekse opbygning ofte en stor udfordring. En udfordring som skal håndteres indenfor kortlægning af jord- og grundvandsforureninger, grundvandsressourcer, råstofressourcer mv. Med det nyudviklede geofysiske instrument tTEM (tow-TEM) er der tilføjet et vigtigt værktøj til fladedækkende kortlægning af de øverste ca. 50 m …

Ny geofysisk metode inviterer til detaljeret geologisk kortlægning Læs mere »