Nr. 1

Geofysik kortlægger grundvandsforurening

Geofysiske DCIP-målinger kan nu anvendes til at kortlægge grundvandsforurening. Der er i de seneste år sket en stærk forbedring af de geofysiske DCIP-målemetoder i form af opløsning, databehandling og fortolkning af målingerne. Udviklingen har muliggjort, at resultaterne af geofysikken nu kan anvendes til at opnå en bedre forståelse af forureningskemien og udbredelsen af en grundvandsforurening.

Geofysik kortlægger grundvandsforurening Read More »

GEOCON – Udvikling og integrering af geofysiske målinger i forureningsundersøgelser

Forurenede grunde udgør en risiko for grundvand og overfladevand, da de indeholder miljøfremmede organiske stoffer og uorganiskestoffer, som kan skade grundvandet og økosystemer i overfladevand. Det danske samfund bruger hvert år mange midler på at undersøge, risikovurdere og oprense forurenede grunde. Det er derfor vigtigt konstant at have fokus på, hvordan vi kan forbedre de

GEOCON – Udvikling og integrering af geofysiske målinger i forureningsundersøgelser Read More »

Kortlægning af hydraulisk ledningsevne med nye geofysiske målinger

Geofysiske målinger med induceret polarisation kan give estimater af jordens hydrauliske egenskaber ud over den vanlige litologi-information (sand, ler, kalk, osv). Det er jordens evne til at oplade og aflade en strøm der måles på, og metoden har været kendt længe, men med nylige instrumentforbedringer og øget computerkraft er det muligt både at måle signalerne

Kortlægning af hydraulisk ledningsevne med nye geofysiske målinger Read More »

Hvordan kan 3D geologiske modeller bruges i forureningsundersøgelser?

En 3D geologisk model opstilles ud fra en tolkning af feltdata fra bl.a. boringer og geofysiske målinger. Den grundlæggende konceptuelle forståelse af geologien er central for tolkningerne af data. Ligeledes er valget af undersøgelses- og modelleringsmetoder i høj grad afhængig af det geologiske dannelsesmiljø. Typisk er det mest optimalt at kombinere geofysiske data med geologisk

Hvordan kan 3D geologiske modeller bruges i forureningsundersøgelser? Read More »

Temperatur identificerer interaktion mellem grundvand og overfladevand

Identifikation af zoner med grundvandsindstrømning i overfladevand er essentiel, hvor overfladevandet er sårbart overfor forurening fra punktkilder. Temperatur er en god, naturlig tracer, der kan benyttes ved undersøgelse af interaktionen mellem grundvand og overfladevand. Metoder til måling af den rumlige og tidslige variation i temperatur præsenteres her. Forfattere: Gro Lilbæk & Anders G Christensen

Temperatur identificerer interaktion mellem grundvand og overfladevand Read More »