Nr. 3

Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne

Filsø er en af Danmarks største naturgenopretninger. Med den 915 ha store sø fulgte en forventning om, at de tidligere dyrkede jorder mange år fremover ville frigive så megen næring til søvandet, at gentagne algeopblomstringer ville dominere systemet. Men Filsø er fyldt med overraskelser, og det tegner til, at fosfor og humusstoffer fra søbunden hurtigt …

Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne Læs mere »

Filterjord – et spadestik dybere

Visionen om at skabe mere grønne byer i Danmark kan få et skub fremad via lokal håndtering af regnvand, såkaldt LAR. Her kommer filterjord ind som et svar på bekymringen for grundvandsforurening. En filterjord skal have den optimale balance mellem nedsivningshastighed og rensning samtidig med at jorden understøtter plantevækst. Forfattere: Simon Toft Ingvertsen, Karin Cederkvist …

Filterjord – et spadestik dybere Læs mere »

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen?

Grænseoverskridende luftforurening har i Europa siden indgåelse af ’Helsingfors protokollen’ i 1985 og senere ’Göteborg protokollen’ i 1999 været reguleret af bindende internationale aftaler. Ved den seneste revision af ’Göteborg protokollen’ i 2012 blev der fra især landbrugets side sat spørgsmålstegn ved, om aftalen var god for Danmark og forenelig med den ønskede udvikling for …

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen? Læs mere »

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser

Grundvandets betydning for økosystemer i moser og på enge skal vurderes i Vandplanerne. Grundvandsforholdene er afgørende for, om rigkær kan opnå en god / høj naturtilstand, som er målsætningen for naturtypen i de statslige Natura 2000-planer. I regi af NOVANA har vi set, at periodevise oversvømmelser af grundvand og overfladevand på mosearealer kan have indflydelse …

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser Læs mere »

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier

Mange stoffer, herunder metaller, er kun delvist tilgængelige for optagelse i organismer i miljøet. Den faktiske miljøeffekt bestemmes derfor bedst ved at tage hensyn til, at det kun er den biotilgængelige fraktion af stoffet i vandmiljøet (og sedimentet), der kan optages og virke toksisk. De reviderede miljøkvalitetskrav for nikkel (Ni) og bly (Pb), der træder …

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier Læs mere »

Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger

Traditionel økologisk restaurering bæres sjældent frem af videnskabelige hypoteser og solide målinger før og efter restaureringen. Derfor mangler solide data og videnskabelig evidens for effekterne ofte. Vi har anvendt en systematisk forskningsstrategi langs Øle Å’s øvre løb på Bornholm, hvor den tætte mørke granskov er blevet fældet for at skabe en mere indbydende og rigere …

Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger Læs mere »

DBSync – opdateret adgang til PCJupiterXL

DBSync er resultatet af et udviklingsprojekt af samme navn med deltagere fra GEUS, COWI og EarthFX (Canadisk miljø- software udviklings firma), finansieret af COWI fonden samt GEUS. Projektet havde til formål at forbedre adgangen til den nationale boringsdatabase PCJupiterXL samt danne grundlag for en generel metodik for forbedret adgang til andre offentligt tilgængelige databaser. Forfattere: …

DBSync – opdateret adgang til PCJupiterXL Læs mere »

Brug af sekundavand i vandkiosker

Sekundavand kan erstatte drikkevand ved de anvendelser, hvor derikke er krav om brug af vand med drikkevandskvalitet fx til vandingeller kloakspuling. En certificeringsordning og kvalitetskrav tilsekundavand, som definerer hvilke typer sekundavand, der kan anvendes til hvilke formål, vil kunne være med til at fremme brugen af sekundavand fra fx vandkiosker. Forfattere: Marianne B. Marcher Juhl