2015

Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre

Gennem de sidste år er et stigende antal alternative filtermedier blevet introduceret i biofiltre til drikkevandsbehandling. Artiklen sammenholder effekten af disse alternative filtermedier på vandbehandling med deres fysiske og kemiske egenskaber. Dette med henblik på i fremtiden at kunne træffe et mere begrundet valg af filtermedie ved opstart af nye biofiltre. Forfattere: Ditte Andreasen Søborg

Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre Read More »

Overvågning af havmiljøet

EU’s miljøreguleringer og en økosystem-baseret tilgang til miljøforvaltningen er data-krævende. Da ressourcerne til miljøovervågning fremover formentlig er begrænset er der god grund til at se på de eksisterende programmer. Kan ressourcerne udnyttes bedre ved et øget samarbejde nationalt og internationalt i stedet for økonomiskbegrundede nedskæringer af de eksisterende aktiviteter? Forfattere: Claus Hagebro

Overvågning af havmiljøet Read More »

Værktøj til vurdering af LAR-potentiale

”LAR-potentiale” er et nyt værktøj, der kan bruges til at vurdere hydrologiske effekter af mulige LAR-løsninger, især i eksisterende byområder. Værktøjet er designet til at understøtte beslutninger i den indledende fase af LAR projekter, hvor der er mange faggrupper, organisationer og borgere involveret. Derfor er værktøjet enkelt og hurtigt at bruge, og resultaterne er nemme

Værktøj til vurdering af LAR-potentiale Read More »

VARSKO: Varsling af oversvømmelse fra havet

Lavtliggende kystnære områder i Danmark har under de sidste store storme vist sig at være sårbare overfor oversvømmelse fra havet. Da lignende eller større storme også vil ramme landet i fremtiden og havniveau ydermere forventes at stige vil stadig flere områder blive påvirket. I et nyt samarbejde mellem DHI og Danmarks Meteorologiske Institut udvikles et

VARSKO: Varsling af oversvømmelse fra havet Read More »

Satellitovervågning af søers klorofylindhold

Klorofylkoncentrationen i søer er central for søernes økologiske tilstand. Også badevandskvaliteten afhænger af, hvor mange planktonalger, der er i vandet. Flere og bedre jordobservationssatellitter kan supplere de traditionelle overvågningsmålinger. Denne artikel beskriver et beta-værktøj, der kombinerer satellitbaseret informationom søers vandkvalitet med data fra NOVANA-programmet Forfattere: Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas,

Satellitovervågning af søers klorofylindhold Read More »

Den danske vandplanproces set med kommunale øjne

Siden Miljømålslovens vedtagelse i 2003 er der arbejdet på den første version af de danske statslige vandplaner. Kravet fra EU’s Vandrammedirektiv er, at vandplanerne skulle vedtages december 2009, men processen er trukket ud og vandplanerne blev vedtaget i oktober 2014 med 5 års forsinkelse. Forfattere: Sanne Vammen Larsen & Helle Nielsen

Den danske vandplanproces set med kommunale øjne Read More »