Nr. 2

Våde naturtyper i det udrænede og drænede landskab

De seneste to hundrede års afvanding af lavbundsjorde i Danmark har medført en betydelig reduktion i de arealer hvor de våde naturtyper kan vokse. Digitalisering af tre historiske kortværker er lavet for at kvantificere hvilke afvandingsperioder og afvandingsmetoder der har været mest betydende for naturtypernes historiske udbredelse. Forfattere: Bertel Nilsson, Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev […]

Våde naturtyper i det udrænede og drænede landskab Read More »

Thyborøn Kanals betydning for kysterosion på den jyske vestkysts sydlige del

For at forhindre at den nyskabte Thyborøn Kanal skulle sande til, startede staten i 1875 et omfattede høfdebyggeri på Limfjordstangerne. Planen lykkedes (og lidt til), for i dag må vi erkende, at kanalen skal indsnæres eller lukkes, da stormfloderne i Limfjorden er tiltaget, fordi kanalen er vokset. Et yderligere argument er, at den jyske vestkyst

Thyborøn Kanals betydning for kysterosion på den jyske vestkysts sydlige del Read More »

Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet

Mange steder i Danmark betyder mangel på sand og grus, at råstoffer transporteres over store afstande. Der er både en miljø- og samfundsmæssig interesse i, at råstofforekomster udnyttes fuldt ud ved bl.a. at indvinde råstoffer under grundvand. Sand- og grusforekomster udgør også grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes vand til drikkevand. Det er derfor afgørende at kende

Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet Read More »

Samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord oplandet

I oplandet til Rødby Fjord er gennemført et klimatilpasningsprojekt, der viser en vej for, hvordan samtlige interessenter i området kan opnå en fælles forståelse af klimatilpasning i oplandet og hvordan fremtidige oversvømmelser kan imødegås.Det vigtigste værktøj, der tages i brug i samarbejdsprojektet, er en hydraulisk model, som udarbejdes under hensyntagen til drøftelser i interessentgruppen. Herved

Samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord oplandet Read More »

Får vi mere vand, når nåleskov bliver til løvskov?

Vandressourcen på Sjælland er under pres. Oppumpning af drikkevand giver bl.a. for lav vandføring i vandløbene. Da nåleskov har større vandforbrug end løvskov, kan konvertering fra ’nål til løv’ måske bidrage til at øge vandressourcen på Sjælland. Vi har udført modelberegninger på oplandsskala for at illustrere træarternes betydning for grundvandsstand og vandløbsvandføring Forfattere: Jesper R.

Får vi mere vand, når nåleskov bliver til løvskov? Read More »

MODFLOW-LID kvantificerer LAR-effekten

MODFLOW-LID er en ny hydrologisk model, som kan simulere LAR på detailniveau integreret med grundvand og opskalere effekten til kloakoplande og byens vandkredsløb. Modellen er et gennembrud i planlægningen af robuste LAR-strategier for bydele, fordi modellen giver mulighed for både at evaluere den hydrauliske effekt på kloakken og risikoen for afledte effekter som stigende grundvandsspejl

MODFLOW-LID kvantificerer LAR-effekten Read More »

Danmarks klitnatur trues af stabilitet

Menneskets arealanvendelse medfører ofte tab af arter og deres levesteder og efterlader naturen forarmet. Der er derfor et stigende behov for en opdateret, effektiv og målrettet naturforvaltning. Danmark siges at have nogle af de bedst bevarede klitsystemer i Europa. Men hvordan står det til i de danske klitsystemer? Og hvordan kan forvaltningen forbedres til fordel

Danmarks klitnatur trues af stabilitet Read More »

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning

Målsatte vandløb, søer og hav er påvirket af det omkringliggendegrundvand, som strømmer til overfladevandet. Det er væsentligt at kende grundvandets hastighed og strømning, også beskrevet som flux, hvis grundvandet er forurenet eller indeholder stoffer, som er skadelige for vandøkosystemerne. Offentlig-privat partnerskab har udviklet et nyt måleinstrument, FluxSampler, som direkte i én feltmåling måler, med hvilken

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning Read More »