Nr. 1

Hydrometriske målinger i kystnære zoner: Skjern Å

Traditionelle vandføringsstationer er problematiske at benytte i kystnære vandløb, idet stuvningseffekter vanskeliggør beregningen af kontinuert vandføring fra vandstanden. Da Danmark har en lang kystlinje i forhold til landets samlede areal, er en betydelig del af vandløbsnetværket påvirket af stuvninger. Derfor er der behov for at teste alternative hydrometriske metoder som f.eks. brugen af hastighedssensore Forfattere: […]

Hydrometriske målinger i kystnære zoner: Skjern Å Read More »

Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å – model og målinger

Omkring halvdelen af Danmarks areal er ikke dækket af hydrometristationer, hvilket betyder, at vandafstrømningen i stedet estimeres ved brug af modeller. Da en nøjagtig afstrømning bl.a. er en forudsætning for beregning af kvælstoftilførslen til fjorde og kystafsnit, er der behov for at teste modellerede afstrømningsestimater fra de hidtil umålte oplande. Det er nu muligt ved

Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å – model og målinger Read More »

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne

Skarven er en hyppig gæst på de danske søer men det er uvist, hvordan den påvirker vores fiskebestande. En undersøgelse fra Viborg Søerne viste, at især aborrer var udsatte for skarvprædation, men også andre rovfisk og fredfisk er på menuen. En højere andel af de større fisk blev spist sammenlignet med mindre fisk og således

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne Read More »

Genslyngning af vandløb – betydning for smådyr

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en undersøgelse af smådyrsfaunaen før og efter genslyngningen af Ganer Å og Kirkeåen. Undersøgelsen viste, at faldforholdene har stor betydning for effekten af restaureringen. På strækninger med gode faldforhold forekom signifikante stigninger i antallet af slørvingearter, rød- og gullistede arter og DVFI. Effekterne udeblev på strækninger med lavt fald. Forfattere: Klaus

Genslyngning af vandløb – betydning for smådyr Read More »

En aktiv indsats for bundvegetationen vil forbedre miljøet i de danske fjorde

Store flerårige bundplanter, som ålegræs på den bløde bund og makroalger på stenbunden, er det naturlige grundlag for et godt vandmiljø i fjorde og langs kysterne. Økosystemer, hvor primærproduktionen er baseret på ålegræs og tang, rummer høj biologisk diversitet pga. deres 3-dimensionale struktur og fordi de er levested for et væld af mindre dyr og

En aktiv indsats for bundvegetationen vil forbedre miljøet i de danske fjorde Read More »