Nr. 1

Terrestrisk vådbundsnatur – Trykvand tak!

Botanisk artsrige rigkær kræver naturlig hydrologi og rent grundvand. Naturlig hydrologi er vand med flow gennem undergrunden og ikke gennem rør. Naturlig hydrologi er rent og rigeligt grundvand beriget med mineraler fra undergrunden og ikke næringsstofbelastet overfladevand, som ødelægger den biologiske mangfoldighed. Derfor skal sikring af rent vand til vandmiljøet ske ved at tage arealer […]

Terrestrisk vådbundsnatur – Trykvand tak! Read More »

Kontrol af udlederkrav

Det kræver mange overvejelser at fastsætte et miljøkrav. Hvor ligger den rette balance mellem de forskellige interesser? Men måske er kravet ikke det vigtigste, men derimod hvordan man kontrollerer hvordan kravene overholdes i praksis. Artiklen fokuserer på opstilling og kontrol af krav for dimensionering og drift for badevand og oversvømmelser i byer. Forfattere: Karsten Arnbjerg-Nielsen,

Kontrol af udlederkrav Read More »

Hvad ved vi om den invasive svovlorm, Marenzelleria viridis?

Nyhedsmedierne fattede for nyligt interesse for vores forskning i den invasive svovlorm. Vores udlægning af den biologiske og økologiske viden om disse orme blev imidlertid noget forvrænget, så det endte med historier om stinkende orme, som udrydder ålegræsset. Det var slet ikke meningen, da vi blot ønskede at formidle viden om en ny og interessant

Hvad ved vi om den invasive svovlorm, Marenzelleria viridis? Read More »

Regnvand kan også gøre søerne grønne

De senere års ændrede nedbørsmønster med hyppigere og mere intense nedbørshændelser har for alvor sat fokus på betydningen af de regnvandsbetingede udledninger. Ét er at vores kældre og veje drukner i vand, noget andet er kvaliteten af det afstrømmende regnvand. Fosforindholdet i det afstrømmende regnvand kan være det største problem set fra en bynær sø’s

Regnvand kan også gøre søerne grønne Read More »

Nitrattrends i dansk grundvand

Udviklingen i kvælstof (N)-overskuddet i dansk landbrug afspejles tydeligt i udviklingen i nitratkoncentrationerne i grundvandet. På nationalt niveau er der overordnet en faldende nitrattrend i iltet grundvand, som er dannet i perioden fra ca. 1980-2000. Dette skyldes sandsynligvis en effekt af reduceret nitratudvaskning fra landbrugsarealer. Men hvordan ser nitratudviklingen ud i de enkelte overvågningsboringer og

Nitrattrends i dansk grundvand Read More »

Musicon byder på samarbejde på kryds og tværs

Roskilde har som resten af landet en udfordring med håndtering af ekstrem regn. For at løse udfordringerne satser Roskilde blandt andet på at aflede regnvandet overfladisk. Lige nu samarbejder Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune om at etablere et rekreativt regnvandsanlæg. Vi etablerer verdens eneste parkområde – Rabalder Parken i Musicon – med plads til regnvand

Musicon byder på samarbejde på kryds og tværs Read More »

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn

Et netop gennemført Østersø-projekt – COHIBA-projektet – har via et omfattende måleprogram kortlagt udledninger af miljøfarlige stoffer til Københavns Havn. Kortlægningen omfatter udledninger fra renseanlæg, kloakoverløb, overfladeafstrømning, affaldsdepoter og udvalgte industrier. De miljøfarlige stoffers videre skæbne og transport i Københavns havn er modelleret. Resultaterne er blevet anvendt til at prioritere kilderne til udledning til havnen.

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn Read More »

Kvantificering af LAR-potentialet

Screening og modellering er afgørende elementer i undersøgelse af potentialet for LAR i byområder. I screeningen estimeres egnetheden af forskellige LAR-elementer på matrikel- og byniveau ved at benytte tværfaglig viden og vurdere styrende parametre. Screeningen genererer relevante LAR-afvandingsplaner, som kan testes ved modellering, hvor LAR-elementer og vandkredsløbet kan simuleres og evalueres i forhold til effekt

Kvantificering af LAR-potentialet Read More »

Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland

I Arktis slår klimaændringerne tydeligt igennem. Isdækket reduceres, og der er bygder i Grønland hvor vilkårene for fangst på havisen og dermed livsgrundlaget er ændret. Men hvad sker der med dyr og planter på land? Er resultatet øget frigivelse af CO2 fra organisk materiale som gennem århundreder har ophobet sig i jorden – eller bliver

Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland Read More »