Nr. 2

CLIMAITE – manipulation med klimaet

På et hjørne af det militære øvelsesterræn ved Jægerspris er over de sidste par år skudt en større samling rør, gangbroer, kabler, vindmålere, terrassemarkiser og en gastank op. Disse, for stedet lidt mærkværdige indslag, er grundsten i et nyt forskningscenter, CLIMAITE, som med støtte fra Villum Kann Rasmussen fonden skal undersøge, hvordan klimatiske forandringer påvirker

CLIMAITE – manipulation med klimaet Read More »

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 2

Der foreligger nu en historisk vandkredsløbsmodel, der er i stand til at beskrive den aktuelle udvikling i vandkredsløbet i hovedstadsområdet for årene 1850-2003. Modellen bidrager med ny viden omkring den urbane påvirkning af vandkredsløbet og påpeger alternativ udnyttelse af byens regnvand, på bekostning af reduktion i grundvandsindvinding, som en attraktiv strategi mod fremtidig bæredygtig vandudnyttelse

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 2 Read More »

Kemisk oxidation af klorerede opløsningsmidler

Kemisk oxidation er en ofte anvendt afværgemetode overfor forurening med klorerede opløsningsmidler. Metoden består af tilsætning af oxidationsmiddel til jord og grundvand. Det er en effektiv metode, hvis der er kontakt mellem oxidationsmiddel og forurening. Til gengæld kan der være bivirkninger ved at tilsætte oxidationsmiddel til jord og grundvand i form af eksempelvis mobilisering af

Kemisk oxidation af klorerede opløsningsmidler Read More »

Scenarier for fremtidens landbrug

Det tidligere Naturråds 4 vismænd præsenterer en række scenarier for fremtidens landbrug baseret på senest tilgængelige tal og en udbygget beregningsmodel. Tidshorisonten er 20 år. Der er valgt forskellige kombinationer af produktionsniveau, kvælstofudnyttelsesgrad og benyttet landbrugsareal. Det analyseres, om de enkelte sce­narier overholder hhv. Vandmiljøplan I+II, VMP III og naturtypernes tålegrænser. Forfattere: Per Christensen, Anette

Scenarier for fremtidens landbrug Read More »

Mariager Fjords økologiske historie

Palaeoøkologiske undersøgelser kan bruges til at rekonstruere udviklingen i akvatiske økosystemer over tid. I kombination med statistiske metoder kan ændringer i de biologiske og kemiske indikatorer kvantificeres og sammenholdes med ændringer i bebyggelse og andre menneskelige aktiviteter i oplandet. I denne artikel benytter vi paleoøkologiske metoder til at belyse udviklingen i Mariager Fjord gennem de

Mariager Fjords økologiske historie Read More »

Kortere vandring øger ikke smoltoverlevelse

Nye undersøgelser af vandring af laksesmolt gennem Tange Sø viser, at smoltens overlevelse er upåvirket af at afkorte vandringsvejen genn­em søen. Fisk, der blev udsat 1 km fra udløbet af søen, var næsten fem dage undervejs til ungfiskeslusen og overlevede lige så dårligt, som fisk der skulle passere gennem hele søen. Resultaterne tyder på en

Kortere vandring øger ikke smoltoverlevelse Read More »

Vandmænd og andre gopler i Limfjorden

I forbindelse med et nyligt afsluttet forskningsprojekt (EUROGEL) er betydningen af vandmænd og andre gopler blevet vurderet i Limfjorden. Et vigtigt spørgsmål har været om goplerne spiller en kritisk rolle for nyttefisk i den overgødskede og iltsvindsramte Limfjord. Et andet vigtigt spørgsmål har været om specielt mange vandmænd i sensommeren kan forstærke eutrofieringseffekterne i Limfjorden.

Vandmænd og andre gopler i Limfjorden Read More »