Nr. 3

Miljødata før og efter Strukturreformen

Når amterne nedlægges og ansvaret for Danmarks miljøforvaltning omfordeles mellem stat og kommune, ændres håndteringen af tidligere og fremtidige miljødata dramatisk. Et samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten skal sikre data i en overgangsperiode, og skal fremover stå for udviklingen af digital forvaltning på miljøområdet. Forfattere: Kim Ingemann Christensen og Lars Kaalund

Miljødata før og efter Strukturreformen Read More »

Beregning af nitratudvaskning

Efter kommunalreformen overtager kommunerne sager med miljøvurdering af husdyrbrugsudvidelser fra amterne. Skov- og Naturstyrelsen har på regeringens foranledning nedsat en række arbejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til metoder, som sikrer ensartethed i den fremtidige sagsbehandling. Hovedtrækkene i forslaget til metode for beregning af nitratudvaskning fra rodzonen beskrives her Forfattere: Jens Petersen, Bjørn Molt Petersen og

Beregning af nitratudvaskning Read More »

Find vej i miljøjunglen

Først opstod ideen om via Internettet at hjælpe små og mellemstore virksomheder igennem miljøjunglen. Nu er den blevet realiseret. På ”Virksomhedernes Miljøguide” (www.v-mg.dk ) kan virksomheder nu skaffe sig et overblik over gældende lovgivning og standarder på miljøområdet. De kan hurtigt og målrettet finde information om, hvordan de kan løse deres miljøproblemer og opfylde myndighedernes

Find vej i miljøjunglen Read More »

Fosfat i vandløb – betydning af oplandsfaktorer

Fosforbelastningen til søer og fjorde sker ikke kun i forbindelse med erosion og som partikelbundet fosfor. Den opløste fraktion udgør i mange vandløb den største del. Hvad er sammenhængen til f.eks. fosforoverskuddet i oplandet, til jordbundsforhold m.v.? En forståel­se af disse sammenhænge vil både kunne anvendes i relation til at beregne fosforbelastning fra umålte oplande

Fosfat i vandløb – betydning af oplandsfaktorer Read More »

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader

Regnafstrømning fra befæstede overflader kan indeholde hundredvis af miljøfremmede stoffer. Institut for Miljøteknologi på DTU har derfor udviklet en problemorienteret metode til på en struktureret og gennemskuelig måde at udarbejde fokuserede lister over problematiske stoffer. Metoden kan lette arbejdet med at implementere Vandrammedirektivet Forfattere: Peter Steen Mikkelsen, Eva Eriksson, Anders Baun og Anna Ledin

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader Read More »

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader

Regnafstrømning fra befæstede overflader kan indeholde hundredvis af miljøfremmede stoffer. Institut for Miljøteknologi på DTU har derfor udviklet en problemorienteret metode til på en struktureret og gennemskuelig måde at udarbejde fokuserede lister over problematiske stoffer. Metoden kan lette arbejdet med at implementere Vandrammedirektivet. Forfattere: Peter Steen Mikkelsen, Eva Eriksson, Anders Baun og Anna Ledin

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader Read More »