2006

Fosfat i drænvand

Danske undersøgelser af udvaskning af fosfor (P) er få. Derfor er der bl.a. som led i vidensopsamlingen inden for NOVANA gennemført målinger af indholdet af opløst fosfor i dræn fordelt over hele landet. Der er meget stor variation i fosforindholdet mellem drænene. Forfattere: Hans Estrup Andersen, Søren E. Larsen, Brian Kronvang, Kristina Møberg Hansen, Anker …

Fosfat i drænvand Læs mere »

Modellering af forureningstransport i moræneler

Forskellige grundvandsmodeller, der medtager forureningstransport ved sprækkestrømning, beregner op til flere tusinde gange forskel i forureningsudvaskning afhængig af den sprækkebeskrivelse, som modellerne anvender. Dette sætter kritisk fokus på hvilken modeltype der anvendes ved vurderinger af forureningspåvirkning af grundvand under moræneler. Forfattere: Peter R. Jørgensen, Hans Christian Loer Linderoth & Lars C. Larsen

Fisks vandring forbiopstemninger i vandløb

Undersøgelser har dokumenteret problemer ved fisks nedstrøms vandring forbi opstemninger. ”Villestrup Å modellen” belyser konsekvensen når flere opstemninger skal passeres. Modellen forudsiger en alvorlig påvirkning af bestandsstørrelser og fragmentering af bestande. Forfattere: Thorsten Møller Olesen & Kim Aarestrup

Sandede områders pesticidfølsomhed

I denne artikel afprøves et nyudviklet grundlag til udpegning af pesticidfølsomme arealer. Det er muligt at beskrive de sandede jordes generelle følsomhed over for udvaskning af pesticider ud fra jordens indhold af humus og fine kornstørrelsesfraktioner. I afprøvningen er der benyttet et nyt pixelbaseret jordbundskort over Danmark Forfattere: Bo Vangsø Iversen, Mogens Humlekrog Greve & …

Sandede områders pesticidfølsomhed Læs mere »

Kan pigmentanalyser erstatte algetællinger?

Pigmentanalyser vha. HPLC, kombineret med dataanalyse i CHEMTAX programmet, er en hurtig og præcis metode til beskrivelse af algegrupper i marine miljøer. I denne undersøgelse blev pigment/Chl a ratioer bestemt i 20 forskellige ferskvandsalgekulturer. Disse ratioer blev testet på algeprøver indsamlet gennem sommerperioden i 6 næringsrige danske søer for at undersøge, hvorvidt pigmentmetoden også kan …

Kan pigmentanalyser erstatte algetællinger? Læs mere »

Miljøfremmede stoffer i Vandkredsløbet

Århus Amt har gennem årene lavet talrige meget forskelligartede undersøgelser over forekomst og miljøeffekter af miljøfremmede stoffer. I forbindelse med Vandrammedirektivets Basisanalyse er der udarbejdet et overblik over de indsamlede data. Formålet med denne artikel er gennem en kort præsentation og udvalgte eksempler at gøre opmærksom på datasammenstillingens eksistens og opfordre andre til at gøre …

Miljøfremmede stoffer i Vandkredsløbet Læs mere »

Miljødata før og efter Strukturreformen

Når amterne nedlægges og ansvaret for Danmarks miljøforvaltning omfordeles mellem stat og kommune, ændres håndteringen af tidligere og fremtidige miljødata dramatisk. Et samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten skal sikre data i en overgangsperiode, og skal fremover stå for udviklingen af digital forvaltning på miljøområdet. Forfattere: Kim Ingemann Christensen og Lars Kaalund

Beregning af nitratudvaskning

Efter kommunalreformen overtager kommunerne sager med miljøvurdering af husdyrbrugsudvidelser fra amterne. Skov- og Naturstyrelsen har på regeringens foranledning nedsat en række arbejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til metoder, som sikrer ensartethed i den fremtidige sagsbehandling. Hovedtrækkene i forslaget til metode for beregning af nitratudvaskning fra rodzonen beskrives her Forfattere: Jens Petersen, Bjørn Molt Petersen og …

Beregning af nitratudvaskning Læs mere »

Find vej i miljøjunglen

Først opstod ideen om via Internettet at hjælpe små og mellemstore virksomheder igennem miljøjunglen. Nu er den blevet realiseret. På ”Virksomhedernes Miljøguide” (www.v-mg.dk ) kan virksomheder nu skaffe sig et overblik over gældende lovgivning og standarder på miljøområdet. De kan hurtigt og målrettet finde information om, hvordan de kan løse deres miljøproblemer og opfylde myndighedernes …

Find vej i miljøjunglen Læs mere »