Boligområders afledning af tungmetal -en analyse af tungmetalindholdet i slammet fra 8 renseanlæg uden væsentlig industribelastning

Opsporing af specifikke tungmetalkilder (typisk visse industrier) i et renseanlægs opland og fortløbende kontrol med om der foregår ikke-tilladte udledninger tager ofte afsæt i det niveau af tungmetaller, man finder i et givet renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at man har et kvalificeret skøn over hvor meget tungmetal, der tilledes med almindeligt husholdningsspildevand

Forfattere: Uffe Rasmussen

LinkedIn