2003

Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet

Implementering af Vandrammedirektivet vil kræve nytænkning omkring vandområdeplanlægningen. Det gælder den teknologi, der skal anvendes, kompleksiteten af de analyser, der skal foretages, samt organisering og integration af fagkompetencer. Vandrammedirektivet diskuteres i denne artikel med udgangspunkt i direktivets krav om tværfaglige analyser som forudsætning for planlægning af indsatsprogrammer baseret på omkostningseffektivitet. Forfattere: PALLE GREVY, KIM JACOBSEN, […]

Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet Read More »

Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand

Forureningen af grundvand med pesticider er et velkendt problem. Det stof, der indtil nu har forurenet de fleste vandforsyningsanlæg i Danmark, er 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), som er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne dichlobenil og chlorthiamid (handelsnavne: Prefix og Caseron).  Forfatter: Bertel Nisson, Jens Aaamand, Katrin Pedersen, Mette Broholm, Ole Stig Jacobsen, René K. Juhler Kategori: 2003

Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand Read More »

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de flestesøer og fjorde – og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljømæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøresig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når fremtil vandløbene, så indsatsen kan målrettes. Hvis der

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering Read More »

Klassifikation af vandløb og ådale

Udviklingen af systemer til klassifikation af vandløb har i Danmark hovedsageligt været foretaget indenfor biologiske klassifikationssystemer med det formål at vurdere miljøtilstanden i vandløbene. Efterspørgslen af et ådals-klassifikationssystem peger på, at der nu og fremover også er behov for en klassifikation baseret på fysiske parametre. Forfattere: SEBASTIAN H. MERNILD & BENT HASHOLT Kategori: 2003

Klassifikation af vandløb og ådale Read More »

Fytoremediering: Tre illustrative eksempler

Fytoremediering er en ny lavteknologisk metode til rensning af forurenet jord. Teknologien udnytter planters transpiration og optag afopløste forureninger samt planters stimulering af fysiske, kemiskeog biologiske forhold i rodzonen. Teknologien muliggør en omkostningseffektiv oprensning på mange forurenede grunde, og den kanderfor udnyttes i meget større omfang end i dag. Forfattere: KÅRE PRESS-KRISTENSEN & STEFAN TRAPP

Fytoremediering: Tre illustrative eksempler Read More »

Badevandsudsigt for Københavns Havn

Overalt i verden påvirkes badevandskvaliteten af regnbetingedeoverløb, men kun få steder oplyses offentligheden om, at dette ertilfældet eller – endnu bedre – hvor og hvornår der har fundet etoverløb sted. Derfor vil der være gentagne tilfælde, hvor badegæsterreelt bader i fortyndet spildevand. Vi opsummerer her kort de erfaringer, der er gjort med en badevandsudsigt for

Badevandsudsigt for Københavns Havn Read More »