14. december 2015

Teknologier ved behandling af ballastvand

For at begrænse spredning af invasive arter med skibes ballastvand er der vedtaget internationale regler om rensning af ballastvand. Ballastvandskonventionen har medført raffinering af kendte desinfektionsmetoder og udvikling af nye teknologier og testmetoder. Forfattere: Pernille Bohn & Frank Stuer-Lauridsen

Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre

Gennem de sidste år er et stigende antal alternative filtermedier blevet introduceret i biofiltre til drikkevandsbehandling. Artiklen sammenholder effekten af disse alternative filtermedier på vandbehandling med deres fysiske og kemiske egenskaber. Dette med henblik på i fremtiden at kunne træffe et mere begrundet valg af filtermedie ved opstart af nye biofiltre. Forfattere: Ditte Andreasen Søborg …

Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre Læs mere »

Overvågning af havmiljøet

EU’s miljøreguleringer og en økosystem-baseret tilgang til miljøforvaltningen er data-krævende. Da ressourcerne til miljøovervågning fremover formentlig er begrænset er der god grund til at se på de eksisterende programmer. Kan ressourcerne udnyttes bedre ved et øget samarbejde nationalt og internationalt i stedet for økonomiskbegrundede nedskæringer af de eksisterende aktiviteter? Forfattere: Claus Hagebro

Værktøj til vurdering af LAR-potentiale

”LAR-potentiale” er et nyt værktøj, der kan bruges til at vurdere hydrologiske effekter af mulige LAR-løsninger, især i eksisterende byområder. Værktøjet er designet til at understøtte beslutninger i den indledende fase af LAR projekter, hvor der er mange faggrupper, organisationer og borgere involveret. Derfor er værktøjet enkelt og hurtigt at bruge, og resultaterne er nemme …

Værktøj til vurdering af LAR-potentiale Læs mere »

Offgas-målinger på renseanlæg

lttilførsel til renseanlæg er en energikrævende proces. De store energibesparelser, der opnås med bundbeluftning, kan nemmere kontrolleres og optimeres, hvis effektiviteten af bundbeluftningen måles ved hjælp af offgas målinger. Forfattere: Torben With Ottosen & Peter Andreasen

VARSKO: Varsling af oversvømmelse fra havet

Lavtliggende kystnære områder i Danmark har under de sidste store storme vist sig at være sårbare overfor oversvømmelse fra havet. Da lignende eller større storme også vil ramme landet i fremtiden og havniveau ydermere forventes at stige vil stadig flere områder blive påvirket. I et nyt samarbejde mellem DHI og Danmarks Meteorologiske Institut udvikles et …

VARSKO: Varsling af oversvømmelse fra havet Læs mere »

Satellitovervågning af søers klorofylindhold

Klorofylkoncentrationen i søer er central for søernes økologiske tilstand. Også badevandskvaliteten afhænger af, hvor mange planktonalger, der er i vandet. Flere og bedre jordobservationssatellitter kan supplere de traditionelle overvågningsmålinger. Denne artikel beskriver et beta-værktøj, der kombinerer satellitbaseret informationom søers vandkvalitet med data fra NOVANA-programmet Forfattere: Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas, …

Satellitovervågning af søers klorofylindhold Læs mere »

Den danske vandplanproces set med kommunale øjne

Siden Miljømålslovens vedtagelse i 2003 er der arbejdet på den første version af de danske statslige vandplaner. Kravet fra EU’s Vandrammedirektiv er, at vandplanerne skulle vedtages december 2009, men processen er trukket ud og vandplanerne blev vedtaget i oktober 2014 med 5 års forsinkelse. Forfattere: Sanne Vammen Larsen & Helle Nielsen