Satellitovervågning af søers klorofylindhold

Klorofylkoncentrationen i søer er central for søernes økologiske tilstand. Også badevandskvaliteten afhænger af, hvor mange planktonalger, der er i vandet. Flere og bedre jordobservationssatellitter kan supplere de traditionelle overvågningsmålinger. Denne artikel beskriver et beta-værktøj, der kombinerer satellitbaseret information
om søers vandkvalitet med data fra NOVANA-programmet

Forfattere: Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas, Henrik Andersson, Torben Bramming Jørgensen & Martin Søndergaard

LinkedIn