Torben Bramming Jørgensen

Marine virkemidler og N/P – status 2020

Marine virkemidler er løsninger som bl.a. kan nedbringe mængden af næringsstoffer i kystnære marine områder og derved forbedre havmiljøet. I EU’s vandrammedirektiv er samtlige lande forpligtet til at opnå god tilstand i de marine områder inden 2027. Marine virkemidler kan implementeres i de nye vandområdeplaner, og bidrage til at opfylde miljømålene – og samtidig gavne …

Marine virkemidler og N/P – status 2020 Læs mere »

Satellitovervågning af søers klorofylindhold

Klorofylkoncentrationen i søer er central for søernes økologiske tilstand. Også badevandskvaliteten afhænger af, hvor mange planktonalger, der er i vandet. Flere og bedre jordobservationssatellitter kan supplere de traditionelle overvågningsmålinger. Denne artikel beskriver et beta-værktøj, der kombinerer satellitbaseret informationom søers vandkvalitet med data fra NOVANA-programmet Forfattere: Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas, …

Satellitovervågning af søers klorofylindhold Læs mere »

Satellitovervågning af søer

Der kommer hele tiden flere og bedre satellitter i kredsløb om jorden. Det betyder øgede muligheder for at anvende satellitbilleder til overvågning af miljøtilstanden. I denne artikel viser og vurderer vi de første danske erfaringer med at anvende satellitbilleder til overvågning af søers indhold af klorofyl α Forfattere: Lars Boye Hansen, Torben Bramming Jørgensen & …

Satellitovervågning af søer Læs mere »