Naturgenopretningen af Filsø

Den nye Filsø har i sine første år været den mest vellykkede danske naturgenopretning til dato. Efter blot tre år er der etableret et rigt fugleliv, en artsrig fiskebestand og et væld af vandplanter med mange sjældne arter og en diversitet, der ligger helt i top sammenlignet med naturlige søer. For Filsøs udvikling har det været afgørende, at søen er stor, lavvandet og vindpåvirket. Opslemning af bundens overfladelag pga. bølgerne har nemlig medført tab af store mængder organisk stof og fosfor, hvilket tegner lovende for fremtiden. Alligevel er det svært at forudsige Filsøs vandkvalitet. Den afhænger af fosfortilførslen fra landbruget, nu efter ophør af gødningsrestriktioner og randzoner, men også af fiskebestandenes udvikling og vandplanternes dækning i søen

Forfattere: Theis Kragh, Kathrine Petersen & Kaj Sand-Jensen

LinkedIn