Lokale prognoser for effekten af naturpleje og et ændret klima ved brug af nationale overvågningsdata

Danmark er forpligtiget af blandt andet EU’s habitatdirektiv til at bevare lysåbne habitater i en god tilstand, og det er vigtigt at foretage den mest hensigtsmæssige pleje af disse habitater. Til det formål er det nyttigt at kunne forudsige, hvilken effekt forskellige påvirkningsfaktorer og plejetiltag vil have på et lokalt naturområde med habitatnatur. Sådanne forudsigelser kan laves ud fra en analyse af NOVANA kontrolovervågningsdata fra samme naturtype i en statistisk økosystemmodel. Det vil sige, vi kan anvende data fra NOVANA kontrolovervågningsprogrammet, som er indsamlet i en periode på mere end ti år fra hele landet, til at forudsige de lokale effekter af naturpleje.

Forfattere: Christian Damgaard

LinkedIn