Elektricitet renser forurenet grundvand

Kvaliteten af drikkevandet er truet af overfladenær forurening med klorerede opløsningsmidler, der siver ned i grundvandet. Stofferne udfordrer både afgrænsningen af kildeområder og de nuværende oprensningsmetoder. Derfor er der behov for udvikling af metoder, der afskærer forureningsfanerne for beskyttelse af indvindingsoplande og i sidste ende forbrugerne. Til det kan elektricitet være en løsning.

Forfattere: Bente Højlund Hyldegaard

LinkedIn