Nr. 2

Hyppige vandaksarter etablerer sig hurtigere end sjældne vandaksarter

Vandaksslægten er en yderst vigtig slægt af undervandsplanter i danske vandløb. Mange vandaksarter er imidlertid blevet sjældne og optræder på listen over sjældne arter i danske vandløb (9 ud af 21). Men arterne har ikke altid været sjældne. Selvom vi genopretter vandløb i dag i et omfang som aldrig før, må vi konstatere at de […]

Hyppige vandaksarter etablerer sig hurtigere end sjældne vandaksarter Read More »

Bæredygtig Søforvaltning: et paradigmeskifte i restaureringen af søer

Fosfor er en begrænset ressource, der udvindes til fødevareproduktionen, hvor meget fosfor spildes og til sidst ender med at forurene vores vandmiljø. Denne problemstilling vil vi søge at adressere i et nyt forskningssamarbejde ”Bæredygtig søforvaltning”, hvor formålet er at sikre god vandkvalitet i vores søer samtidig med, at en værdifuld ressourcegenanvendes Forfattere: Kasper Reitzel, Martin

Bæredygtig Søforvaltning: et paradigmeskifte i restaureringen af søer Read More »

Hvad er referencen for N & P i vandløb?

Fastlæggelsen af referencekoncentrationen for kvælstof (N) og fosfor (P) i vandløb i et næsten uforstyrret dansk landskab er en stor opgave, da vores landskab gennem tid har undergået meget store forandringer. I et nordisk samarbejde har vi samlet den eksisterende viden om emnet, som er en af hjørnestenene for fastlæggelse af målene i Vandplanerne Forfattere:

Hvad er referencen for N & P i vandløb? Read More »

Måling af PFAS-forbindelser i vandløb

Koncentrationsniveauet af miljøfremmede stoffer i overfladevand er vanskeligt at bestemme pga. signifikante korttids- og langtidsvariationer i forureningskoncentrationen. Her præsenteres en passiv prøvetagningsmetode, der måler akkumulerede månedlige gennemsnitskoncentrationer af PFAS i vandløb. Metoden kan hermed bidrage til en forbedret risikovurdering og kontrol for overholdelse af miljøkvalitetskrav af PFAS i vandløb. Forfattere: Hubert de Jonge, Peter Bondgaard

Måling af PFAS-forbindelser i vandløb Read More »

Ormstrup Sø: fremtidens restaureringer

Sørestaurering kan være et nødvendigt redskab til at skabe en bedre vandkvalitet i søer, men forstår vi mekanismerne godt nok, og hvordan sikres de bedste resultater? Hvis restaureringen målrettes fosforfrigivelse fra sedimentet, kan cirkulære principper så anvendes, hvor den fosfor, som er skadelig for søen, men samtidigt en kritisk begrænset ressource i en nær fremtid,

Ormstrup Sø: fremtidens restaureringer Read More »

Landskabsopfattelse i byer og på landet

Hvordan opfatter mennesker landskab og natur? Og er der forskel på, om de bor i byer eller på landet? Viden herom er vigtig for beskyttelse af natur- og kulturarv, samt for optimale valg af strategi og løsninger, når denne arv ønskes sikret, genoprettet, plejet eller formidlet. Artiklen belyser basale forskelle i landskabsopfattelser hos forskellige befolkningsgrupper

Landskabsopfattelse i byer og på landet Read More »

Fosfor, landskab og fjorde

Lavbundsjorde er tidligere vådområder, som er inddraget som landbrugsjord. Ved udtagning ophører dræningen, og der kan potentielt frigøres fosfor. Vi argumenterer for, at dette problem ikke bør stå i vejen for at lavbundsjorde vådlægges, fordi fosfrigørelsen er lille og kortvarig i det store billede. Næringsstofdynamikker bør ses over årtier, omfatte hele landskabet og alle koblinger

Fosfor, landskab og fjorde Read More »