Nr. 3

Plante- og faunadiversitet i minivådområder

Planter er en vigtig komponent i minivådområder med overfladestrømning. Den primære funktion er at bidrage til næringsstoffjernelsen men planterne kan samtidig bidrage til andre økosystemtjenester. Vi undersøger hvordan øget plantediversitet kan forøge effektiviteten af økologiske funktioner. Artiklen har fokus på sammenhængen mellem plantediversitet og diversiteten af gavnlige insekter. Forfattere: Beate Strandberg

Plante- og faunadiversitet i minivådområder Read More »

Tidslig målretning af kvælstofindsats for Karrebæk Fjord

En ny analyse udført af DHI for Karrebæk Fjord /1/ indikerer, at en indsats for at reducere vintersæsonens kvælstoftilførsel kun har mindre betydning for algevæksten i sommerhalvåret pga. vandets korte opholdstid i fjorden. Det kan derfor være relevant for både Karrebæk Fjord og andre fjorde med kort opholdstid at undersøge om en tidslig målretning af

Tidslig målretning af kvælstofindsats for Karrebæk Fjord Read More »

Filtre i landskabet øger retentionen

Potentialet for at øge retentionen af næringsstoffer i Norsminde Fjord oplandet ved at (gen)etablere landskabsfiltre er meget betydeligt. En kombination af vådområder og minivådområder reducerer kvælstofudledningen til fjorden med 48-74 % afhængig af typen af minivådområde. Tilsvarende er der en meget betydelig årstidsvariation i virkemidlernes kvælstofeffekt afhængigt af typen af minivådområde. Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Carl

Filtre i landskabet øger retentionen Read More »

Kvælstoffjernelse i matricevådområder

Resultater fra dansk forskning i minivådområder med filtermatrice dokumenterer, at disse virkemidler har et stort potentiale som målrettet kvælstofvirkemiddel. I regi af SupremeTech projektet blev Danmarks første forskningsanlæg med matricevådområder anlagt i 2012, og måleprogrammet har bidraget med detaljeret viden om matricevådområders funktion og effekt. Resultaterne viser at træflis-baserede matricevådområder halverer kvælstofudledningen fra dræn. Forfattere:

Kvælstoffjernelse i matricevådområder Read More »

Matricevådområder – miljøvirkemiddel eller klima problem!

Minivådområder med filtermatrice (matricevådområder) har stort potentiale som målrettet drænvirkemiddel til reduktion af kvælstoftab via dræn. Implementering af matricevådområder kan potentielt resultere i frigivelse af store mængder drivhusgasser. Danske forskere har målt produktionen og emissionen af drivhusgasser fra seks matricevådområder ved Gjern i Midtjylland og har identificeret metoder til at minimere biofilternes påvirkning af klimaet.

Matricevådområder – miljøvirkemiddel eller klima problem! Read More »

Minivådområder – et nyt kollektivt virkemiddel

I Danmark er minivådområder med overfladestrømning netop godkendt som det første målrettede drænvirkemiddel. Der er i regi af Fødevare og Landbrugspakken under den kollektive ordning planlagt etablering af minivådområder fra 2018, der skal bidrage til en samlet effekt på 900 ton N/år fra 2021. Anvendelsen af målrettede drænvirkemidler er et paradigmeskifte i den danske miljøregulering,

Minivådområder – et nyt kollektivt virkemiddel Read More »

Optimeret kvælstoffjernelse i matricevådområde

På baggrund af resultater og erfaringer opnået i forskningsprojektet SupremeTech er konceptet for matricevådområder blevet videreudviklet i GUDP-projektet iDRÆN. Matricevådområders kvælstofeffekt er søgt optimeret ved at etablere et stuvningsbassin, der kan bidrage til at udjævne høje vandføringer i peak flow situationer forud for kvælstoffjernelsen i selve filtermatricen. Resultaterne fra det nye fuldskala matricevådområde med stuvningsbassin

Optimeret kvælstoffjernelse i matricevådområde Read More »

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Grødeskæring bruges rutinemæssigt i vandløb, som et virkemiddel til at sænke vandstanden for derigennem at sikre afvandingen af landbrugsjord langs vandløbene. Problemet er imidlertid, at grødeskæring samtidig har en negativ indvirkning på vandløbenes miljøkvalitet. I denne artikel undersøger vi, hvordan Aalborgmetoden påvirker sammensætningen af plantearter i tre vandløb i Aalborg kommune, hvor metoden har været

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode Read More »