Nr. 2

Find beskyttet vandbille med e-DNA

To vandbillearter i Danmark er beskyttet af Habitatdirektivet. Vandbillerne er meget vanskelige at finde og artsbestemme, selv for de dygtigste biologer. Myndighederne skal vide, hvor billerne findes for at kunne sikre den beskyttelse, der kræves i Habitatdirektivet. DNAteknikker kan hjælpe med at finde både vandbiller og andre vandlevende dyrearter. Måske kan DNA-teknologien også bruges til …

Find beskyttet vandbille med e-DNA Læs mere »

Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet

Danmark er internationalt førende ved at have skabt omkring 50 nye søer større end 10 ha. Med få undtagelser kender vi imidlertid ikke deres naturkvalitet. Med optimalt fysisk design og forvaltning kan nye søer sikre overlevelse af kritisk truede eller sjældne arter. Derfor har ferskvandsbiologer fra KU, AU, og SDU indledt et 3-årigt forskningsprojekt med …

Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet Læs mere »

Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion

I 2000 lovede Europas lande hinanden via Vandrammedirektivets snørklede paragrafer at vandområder og dermed vandløb i fremtiden skulle have en god økologisk kvalitet. Når dette løfte bringer noget så nørdet som hydraulikfagets Manningtal i fokus, er årsagen, at god økologisk vandløbskvalitet kun opnås, hvis Manningtallet er lavt svarende til at oprensning og grødeskæring mv. holdes …

Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion Læs mere »

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg

Prognoser for grundvandsstand og afstrømning kan bidrage til at mindske effekter af kommende oversvømmelser og kan derfor i nogle situationer med fordel anvendes som en klimatilpasningsstrategi som alternativ eller supplement til de traditionelle infrastruktur baserede løsninger. Denne artikel beskriver afprøvning af nye generelt anvendelige prognoseværktøjer på et case i Silkeborg Forfattere: Jens Christian Refsgaard, Øyvind …

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg Læs mere »

Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser

Forudsigelse af vand i og på jordoverfladen er kommet i særligt fokus inden for de seneste år. Vi omtaler i det følgende resultater fra et dansk forskningsprojekt HydroCast, der fremadrettet giver mulighed for bedre korttidsprognoser for kraftig nedbør i Danmark Forfattere: Bent Hansen Sass, Claus Petersen, Rashpal Gill, Thomas Bøvith, David Getreuer Jensen & Michael …

Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser Læs mere »

Birkesø – når klart vand ikke er nok

Vandplanter kræver klart vand. Det er derfor logisk, at der stilles krav til vandkvaliteten og algemængden i søer. I Birkesø ved Viborg har det vist sig, at en forbedring af vandkvaliteten nok kan sikre opfyldelse af vandområdeplanens målsætning for søen, men ikke genskabe den som ”lobeliesø” på grund af tilgroning i bredzonen. I efteråret 2016 …

Birkesø – når klart vand ikke er nok Læs mere »