Nr. 4

Interessekortlægning i bynære vandhuller – konflikt mellem natur, rekreative interesser og spildevand

Bynære vandhuller kan udgøre spændende, rekreative grønne åndehuller i tæt bebyggede områder. Ofte er der dog en konflikt mellem de forskellige interesser, der knytter sig til vandhullerne. Naturinteresserede ser gerne, at vandhullerne fremstår så uforstyrrede som muligt, mens de rekreative interesser er rettet mod at åbne op foradgang til vandet, etablere broer og lignende. En […]

Interessekortlægning i bynære vandhuller – konflikt mellem natur, rekreative interesser og spildevand Read More »

Kloakering i det åbne land forbedrer tilstanden i Fribrødre Å

Kloakering i det åbne land indgår som et vigtigt virkemiddel til at nedbringe belastningen til søer, vandløb og kystvande. Det gælder både i de tidligere vandplaner og de nuværende vandområdeplaner. Indsatsen er ofte omkostningstung for kommuner, borgere og forsyningsselskaber, og der findes kun få undersøgelser, som dokumenterer effekterne. Vi har i efteråret/vinteren 2015-2016 undersøgt, om

Kloakering i det åbne land forbedrer tilstanden i Fribrødre Å Read More »

Godsbanearealet i Aalborg en helhedsorienteret bydel tilpasset fremtidens klima

Byomdannelsen af det gamle godsbaneareal i Aalborg er helhedsorienteret – med åbning af Østerå som omdrejningspunkt. Vi skaber en ny bydel, hvor klimatilpasning, bynatur, arkitektur, mobilitet og kulturarv danner rammen for det moderne urbane liv. Området byder på tæt, høj bebyggelse med et klimatilpasset byrum, der giver mulighed for rekreative udfoldelser og gode mobilitetsforbindelser. Forfattere:

Godsbanearealet i Aalborg en helhedsorienteret bydel tilpasset fremtidens klima Read More »

Hvad ved vi om Marine Virkemidler?

I juni 2016 offentliggjorde Naturstyrelsen (nu SVANA) vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Vandområdeplanerne er en samlet plan til forbedring af det danske vandmiljø, bl.a. ved at reducere udledningen af kvælstof fra land til vand, men der er stigende interesse for marine virkemidler, som et supplerende værktøj til at reducere kvælstofmængden i havet. Spørgsmålet er, hvor

Hvad ved vi om Marine Virkemidler? Read More »

Hvad gør sedimentaflejring ved vegetationen i ådalene?

Kontrollerede oversvømmelser af ådale med aflejring af fint, organisk sediment anvendes til at reducere udvaskningen af næringsstoffer, særligt fosfor, fra vandløb til søer og fjorde. Det er imidlertid ikke klart, hvordan oversvømmelser og sedimentaflejring påvirker ådalens vegetation, og om et forbedret miljø i søer og fjorde sker på bekostning af naturkvaliteten i ådalene. Vi forsøger

Hvad gør sedimentaflejring ved vegetationen i ådalene? Read More »