Nr. 4

Effekten af 1 kg N

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der indført lovpligtig miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug som afløste VVMscreeninger og VVM-vurderinger. Det nye godkendelsessystem bygger på lovfastsatte krav til ammoniakafsætningen fra husdyrbruget på nærliggende naturområder baseret på en grænse på 1 kg N. Ændringen har medført en væsentlig forenklet sagsvurdering, men det er et spørgsmål, om […]

Effekten af 1 kg N Read More »

Når fysikken styrer de biologiske processer – med nitrifikation i biofiltre som eksempel

Biologiske processers hastighed (aktivitet) bestemmes af en lang række fysiske, kemiske og biologiske faktorer. Intuitivt tænker nok mange, at de biologiske faktorer er afgørende. Imidlertid viser virkeligheden, at det ofte er de fysiske faktorer, der styrer den biologiske aktivitet. I denne artikel gennemgås eksempler på, hvordan en fysiskfaktor som vandhastigheden i væsentlig grad kan styre

Når fysikken styrer de biologiske processer – med nitrifikation i biofiltre som eksempel Read More »

Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet

Nye beregninger viser, at den atmosfæriske belastning med kvælstof har medført en væsentlig ændring af naturens egnethed som levested for en række arter. Kvælstofbelastningen udgør en væsentlig trussel mod naturens tilstand og mod beskyttelsen af biodiversiteten. Tålegrænser baseret på bevarelse af biodiversitet er forholdsvis lave, og understreger behovet for yderligere emissionsreduktioner og en målrettet indsats

Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet Read More »

Flere ørreder i de fynske vandløb

Ørredbestandene er steget eksplosivt i de senere år i vandløbene på Fyn. Alene i perioden fra 1998 til 2008 er antallet af ørredyngel generelt set fordoblet eller endda tredoblet. Det er blandt resultaterne af Havørred Fyn projektets målrettede indsats med at fjerne spærringer og forbedre adgang til gydepladserne for havørreden. Forfattere: Lars Bangsgaard, René Cording,

Flere ørreder i de fynske vandløb Read More »

Nye målinger af overfladespecifik fordampning

En overflades beskaffenhed kan have stor betydning for den årlige fordampningssum. Her præsenteres nye langtidsmålinger af aktuel fordampning over landbrug, skov og våde enge i Skjern Å’s opland i Vestjylland. Målingerne giver en unik mulighed for at se på forskellene i fordampningsraterne, og for at kaste et kritisk blik på den udbredte brug af Makkink’s

Nye målinger af overfladespecifik fordampning Read More »

Udtagning af porevand på forurenede grunde

Ved prøvetagning af porevand på forurenede lokaliteter har der hidtil været risiko for tab af flygtige stoffer undervejs. En nyudviklet metode løser dette problem ved at kombinere sugeceller i jorden med Sorbiceller til opsamling af forureningsstofferne. Dansk Miljørådgivning A/S og Ejlskov A/S har afprøvet metoden på en tidligere vaskerigrund i samarbejde med Region Sjælland. Forfattere:

Udtagning af porevand på forurenede grunde Read More »