Nr. 3

Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vådområde- og vandløbsprojekter samt Life-projekter er alt sammen eksempler på, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde NGO’er og lodsejere sikrer naturværdierne. Den daglige drift og administration af § 3 områderne og vandløbene sikre kontinuitet, mens projekterne forbedrer og udvider den eksisterende natur. Arbejdet fortsætter – nu under en ny paraply kaldet Vand- og Naturhandleplaner. Forfattere: Stine […]

Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune Read More »

Hydraulisk belastning af vandløb

Hydraulisk belastning mindsker muligheden for at opnå et alsidigt plante- og dyreliv i vandløb. Og reducerer muligheden for at opnå god økologisk tilstand. Hydraulisk belastning – især fra dræn og udledninger fra renseanlæg og forsinkelsesbassiner, er derfor en mulig årsag til manglende målopfyldelse i vandløb med vandplanindsats. Men hvornår kan et vandløb betragtes som hydraulisk

Hydraulisk belastning af vandløb Read More »

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel

Størstedelen af den nitrat der udvaskes fra markerne bliver nedbrudt i grundvandet, inden den når frem til vandløbene. Hvis vi ved, hvor nitratreduktionen i undergrunden sker, kan vi lave en differentieret regulering, som vil være langt mere omkostningseffektivt end den hidtidige politik med ensartede regler alle steder. Men kan vi skaffe tilstrækkelig viden til at

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel Read More »

Problematisk dansk implementering

Mangel på forståelse for ånden i Vandrammedirektivet, hvor involvering af berørte interessenter er en hjørnesten, og mangel på rettidig udvikling af nye virkemidler i samspil mellem myndigheder, forskere og interessenter har været grundlæggende for en meget problematisk dansk implementering af Vandrammedirektivet. Forfattere: Flemming Gertz, Leif Knudsen & Irene Wiborg

Problematisk dansk implementering Read More »

Vandplaner – Geografi og §§

Vandplanerne indeholder de nye miljømål, men de mangler faktisk i flere tilfælde den centrale geografiske identifikation af objekterne for miljømålene – vandforekomsterne og de beskyttede områder. Dertil kommer, at rigtig mange søer, vandløb og beskyttede områder, slet ikke er medtaget i vandplanerne – og derfor slet ikke har noget miljømål. Forfattere: Lasse Baaner

Vandplaner – Geografi og §§ Read More »

Vandplanerne set med økonomiske briller

En revurdering af landbrugets omkostninger ved vandplanerne viser, at de koster erhvervet ca. 135 mio. kr. årligt, hvilket er mere end de forventede omkostninger på 82 mio. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor variation i omkostningerne mellem de 23 oplande og at valg af de billigste virkemidler kan reducere omkostningerne betydeligt. Forfattere: Brian

Vandplanerne set med økonomiske briller Read More »