Nr. 2

En beretning fra ’Vandkantsdanmark’

Guldborgsund Kommune havde i 2011 oversvømmelser efter ekstreme mængder nedbør, som særligt gik ud over lavtliggende og vandløbsnære arealer. Det medførte store frustrationer hos sommerhus- og lodsejere, samt ønsker om bedre afvanding. Efter nedbørshændelsen den 2. juli 2011 i hovedstadsområdet har vand i byer fyldt meget i mediebilledet, og i begrebet klima-tilpasning. Sommeren 2011 gav …

En beretning fra ’Vandkantsdanmark’ Læs mere »

Satellitovervågning af søer

Der kommer hele tiden flere og bedre satellitter i kredsløb om jorden. Det betyder øgede muligheder for at anvende satellitbilleder til overvågning af miljøtilstanden. I denne artikel viser og vurderer vi de første danske erfaringer med at anvende satellitbilleder til overvågning af søers indhold af klorofyl α Forfattere: Lars Boye Hansen, Torben Bramming Jørgensen & …

Satellitovervågning af søer Læs mere »

Reduktionskapaciteter i sedimenter

Jordlagenes evne til at reducere nitrat – nitratreduktionskapaciteten – beregnes ofte på baggrund af analyser af jordlagenes indhold af et eller flere reducerende stoffer, eksempelvis organisk stof, pyrit og ferrojern. En ny og forholdsvis hurtig metode til analyse af sedimenters samlede indhold af reducerende stoffer gør det muligt – indenfor den samme økonomiske ramme – …

Reduktionskapaciteter i sedimenter Læs mere »

Oplandets betydning for søers vandkvalitet

Vores undersøgelse tyder på, at vandkvalitet i ferskvandssøer påvirkes af landbrugsarealet i hele oplandet, snarere end af landbrugsintensiteten i de å-nære arealer. Begrænsning af diffus belastning til de mange eutrofierede danske ferskvandsøer skal derfor rettes mod hele oplandet, og ideelt bør der skelnes mellem ekstensiv og intensiv praksis afhængig af differentierede områders sårbar Forfattere: Anders …

Oplandets betydning for søers vandkvalitet Læs mere »

Landbrugets behov for afvanding og markvanding

Landbrugets rolle i det danske landskab er indlysende. En kulturteknisk forståelse for landbruget er vigtig for en kompetent forvaltning. Vandrammedirektivet sætter på mange måder rammerne for landbruget. En mere aktiv involverende planproces end den nuværende vil være afgørende for at finde holdbare, gode løsninger og desuden være mere i tråd med intentionerne i Vandrammedirektivet Forfattere: …

Landbrugets behov for afvanding og markvanding Læs mere »