2008

Baggrundskoncentrationen af næringsstoffer i grundvand og overfladevand

I mange år har man haft brug for at holde målinger af næringsstofkoncentrationer i vandmiljøet op mod den naturbetingede baggrundskoncentration. Hidtil har man måttet basere dette på målinger i nogle få, små, og næsten uberørte vandløb. Er det godt nok, eller er der i virkeligheden regionale forskelle i Danmark som følge af klima, geologiske forhold […]

Baggrundskoncentrationen af næringsstoffer i grundvand og overfladevand Read More »

Plantebunden næringsstoftransport – en overset transportmekanisme

Når man går en tur langs stranden umiddelbart efter et kraftigt blæsevejr, er der ofte skyllet store mængder vandplanter op. Ålegræs og makroalger ligger i høje tuer og besværliggør søndagsturen. Planterne er revet op fra bunden og transporteret med vandet ind på kysten eller ud på dybere vand, afhængig af vind- og strømretningerne. Foreligger der

Plantebunden næringsstoftransport – en overset transportmekanisme Read More »

De trængte vandløb

Mange danske vandløb har gennem de sidste 100 år oplevet forringede vilkår for flora og fauna. Det skyldes, at vandindvinding har reduceret mængden af det strømmende vand, mens dræning og vandløbsvedligeholdelse har givet hurtigere afstrømning og øget transporten af næringsstoffer til bl.a. fjorde. En hydrologisk-økonomisk analyse har vurderet, hvilke virkemidler der mest hensigtsmæssigt vil kunne

De trængte vandløb Read More »