Nr. 2

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen

Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af indskudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om sommeren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr,koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi vurderer […]

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen Read More »

Fordampning fra landbrug og skov

Nye vandbalancedata for en bøgeskov og en mark i omdrift på samme lerjord og ved samme klima på Sjælland viser, at fordampningen er næsten ens. Sammenligningen er god, fordi jordtypen og klimaet er identisk, og de opstillede numeriske modeller er validerede på uafhængige data. Ved skovdrift opnås sandsynligvis også, at vandudsivningen til vandløb foregår langsommere

Fordampning fra landbrug og skov Read More »

Driftsoptimering af INKA-beluftning

Ved en beluftning overføres flygtige forureningskomponenter fra væske til gasfase. I et samarbejde mellem Oliebranchens Miljøpulje, Vitus Bering og Rambøll er der foretaget en struktureret afprøvning og optimering af en INKA beluftning /1/. I denne artikel er der fokuseret på huldiameterens og hularealets indflydelse på bobletype og skumlaget i en INKA belufter samt opholdstiden og

Driftsoptimering af INKA-beluftning Read More »

Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af handelsgødning

Danmarks JordbrugsForskning bliver, bl.a. i forbindelse med Vandmiljøhandlingsplaner, jævnligt bedt om at vurdere den miljømæssige effekt af ændret kvælstofgødskning. Med henblik på at vurdere sikkerheden af generaliserede sammenhænge mellem ændret kvælstoftilførsel og effekt på kvælstofudvaskningen, har vi i Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø sammenstillet data for posterne i kvælstofbalancen for handelsgødede, kornrige sædskifter Forfattere: JENS

Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af handelsgødning Read More »

Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb

Den nye Vandmiljøplan III (VMP III) blev vedtaget af Folketinget i april 2004, og senest har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udarbejdet et bud på de fremtidige miljømål for de danske vandområder i henhold til EU’s Vandrammedirektiv. Dermed foreligger nu et fagligt grundlag for den politiske beslutning om den fremtidige miljøkvalitet og -forvaltning for vandløb og søer.

Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb Read More »

Temperaturen i vandløb: empiri og modeller

Temperaturen er en nøgleparameter, der regulerer alle biologiske processer og organismers udbredelse. Alligevel beskæftigede få forskere sig med temperaturen og dens biologiske betydning i perioden 1960-1995. Men nu er interessen vendt tilbage pga. de globale klimaændringer. Vi viser her, hvorledes temperaturgangen ændrer sig fra kilde til nedre å og fra opstrøms til nedstrøms indskudte søer

Temperaturen i vandløb: empiri og modeller Read More »

Tungmetaller i danske jordtyper – baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år

Hvor stor forskel er der på indholdet af cadmium (Cd), kobber (Cu), bly (Pb) og zink (Zn) i jord fra bronzealderen og jord fra i dag? I hvor høj grad er eventuelle ændringer knyttet til jordens tekstur og arealanvendelse? Og hvordan harmonerer resultaterne med nuværende jordkvalitetskriterier? Disse spørgsmål belyses i denne artikel. Forfattere: HEIDI HINGE,

Tungmetaller i danske jordtyper – baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år Read More »