Nr. 1

Hvad er sammenhæng mellem vandkvalitetskriterier og sedimentkvalitetskriterier?

Der skal ifølge Miljøstyrelsens strategi for miljøfarlige stoffer i de kommende år udarbejdes nye og reviderede miljøkvalitetskrav for relevante miljøfarlige stoffer. Miljøkvalitetskravene skal – for at være relevante – fastsættes for det medie, hvor stofferne forekommer og kan måles, dvs. ikke blot i vandfasen men også i sediment og biota. Forfattere: Jens Tørsløv & Dorte

Hvad er sammenhæng mellem vandkvalitetskriterier og sedimentkvalitetskriterier? Read More »

Naturlige baggrundsværdier forsporstoffer i grundvandet

Naturlige baggrundsværdier af grundvandets kemiske sammensætning er væsentlige for at kunne skelne mellem naturlig vandkvalitet i grundvand og bidrag fra forurening, der kan give ringe tilstand i grundvandsforekomster. I artiklen beskrives kriterier og metode for fastlæggelse af naturlige baggrundsværdier for udvalgte sporstoffer. Arbejdet er udført i forbindelse med tilstandsvurdering af sporstoffer for de næste vandområdeplaner.

Naturlige baggrundsværdier forsporstoffer i grundvandet Read More »

Plantetoksiner i jord og vandmiljøet –hvad er op og ned?

Afgrøder og vilde planter producerer sekundære metabolitter, hvoraf en del er giftige for mennesker. Plantetoksinerne kan spores fra planten via jord til overfladevand og grundvand. Koncentrationerne bestemmes af stoffernes stabilitet og nedbørsdrevet udvaskning. Vi foreslår en specifik indsats på plantetoksiner, som tilhører gruppen afalkaloider, da de er meget giftige, stabile i miljøet og hyppigt fundne.

Plantetoksiner i jord og vandmiljøet –hvad er op og ned? Read More »

PFAS– en trussel som eskalerer

For mere end 16 år siden kom visse PFAS-stoffer i fokus som persistente organiske miljøgifte. Dette førte til regulering/udfasning og søgen efter mere miljøvenlige erstatningsstoffer. Vores erfaringer med PFAS-stoffer i miljøsammenhæng har hidtil været i relation til grundvand, men forureningssager i løbet af 2021 viser, at en tværfaglig tilgang til forurening med PFAS er nødvendig.

PFAS– en trussel som eskalerer Read More »

Pesticider i vandløb fra overfladiskafstrømning

Vi ser i fremtiden ind i et ændret klima med mere regn og mere ekstreme regnbyger. I dette klima vil overfladisk afstrømning fra marker ske både hyppigere og med større vandmængder. Denne hidtil oversete transportvej vil kunne medtage pesticider opløst i vandet og bundet til jordpartikler fra mark til vandløb. Derfor vilpulsforekomster af pesticider i

Pesticider i vandløb fra overfladiskafstrømning Read More »

Status over pesticider i danskdrikkevand fra 2002 – 2019

Hvad er status for pesticider i drikkevandet på almene vandværker i Danmark, og er der sket en udvikling i perioden fra 2002-2019? Til trods for fund af flere nye stoffer i 2019 ses der et fald i eksponering til pesticider på husstandsniveau. Det skyldes sandsynligvis, at vandværkerne på forskellige vis finder løsninger på at nedbringe

Status over pesticider i danskdrikkevand fra 2002 – 2019 Read More »

efAvanceredenanomaterialer– en miljørisiko?

Anvendelsen af nanomaterialer er stadigt stigende over alt i samfundet – både i forbrugerprodukter men også i industrielle og miljømæssige anvendelser. Nye avancerede nanomaterialer vil i de kommende år finde anvendelser f.eks. til energilagring, katalyse og mindsket kemikalieforbrug. Men hvad ved vi om risikoen for vandmiljøetfor de eksisterende og nye, avancerede nanomaterialer? Forfattere: Lars M.

efAvanceredenanomaterialer– en miljørisiko? Read More »

Mikroplast i miljøet– kilder, spredning og skæbne

Plastforurening har gennem de seneste årtier fået stigende opmærksomhed; både politisk, forskningsmæssigt og blandt befolkningen. Det drejer sig dels om forurening med større stykker plastaffald, og dels om de mindre synlige plastpartikler, som betegnes mikroplast. Men hvad er de primære kilder og veje til mikroplast i jord- og vandmiljøet?Og hvad sker der med plastpartiklerne, når

Mikroplast i miljøet– kilder, spredning og skæbne Read More »

Biotilgængelighed af stoffer i ferskvand

Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) kan udgøre en trussel mod vandøkosystemer, hvis de forekommer i koncentrationer, der påvirker organismerne i vand eller sedimenter. Stoffernes bindinger til andre stoffer i miljøet har stor betydning for stoffernes tilgængelighed og optagelse i organismerne, og dermed deres toksiske effekt. Vi vil i denne artikel se på nogle af de mekanismer,

Biotilgængelighed af stoffer i ferskvand Read More »