Ændringer i floraen i skovene ved Kalø over 25 år

Skoven ville – uden menneskelige påvirkninger – være den dominerende vegetationstype i Danmark, men under 1 % af det samlede areal er udlagt som urørt skov, og heraf er kun en meget lille del i dag i en naturlig eller nær-naturlig tilstand. De danske skove er meget artsrige og en meget stor andel af sjældne rødlistede arter, er tilknyttet skov. Det er derfor uhyre vigtigt at sikre, at skovene fortsat kan være levested for disse arter. De påvirkninger, som skovene udsættes for, kan groft set inddeles i fire grupper: tab af habitat (eller reduceret habitatkvalitet pga. skovdrift eller dræning), brug af ikkehjemmehørende træarter, forurening (især med næringsstoffer) og klimaændringer. I dette studium har vi fulgt udviklingen i skovbundsfloraen i skovene ved Kalø over 25 år for at belyse, om der er sket ændringer, og hvad der kan have forårsaget disse ændringer. Denne viden er vigtig i bestræbelserne på at stoppe eroderingen af biodiversitet i Danmark på længere sigt.

Forfattere: Diana Klynge, Jens-Christian Svenning & Flemming Skov

LinkedIn