Marina Bergen Jensen

Bedre vandkvalitet i bynære vandløb

Vandløb, der modtager uforsinket regnafstrømning fra separatkloakerede byområder, belastes hydraulisk og forureningsmæssigt. Med inspiration i LAR-løsninger præsenteres her en ide til at forbedre forholdene: ’First flush’ ledes til rensning og forsinkelse i et nedstrømsplaceret LAR-renseanlæg, mens efterfølgende vand sendes via bypass direkte til recipienten. Forfattere: Rikke Bjerg, Marina Bergen Jensen & Ole Fryd

Bedre vandkvalitet i bynære vandløb Read More »

Filterjord – et spadestik dybere

Visionen om at skabe mere grønne byer i Danmark kan få et skub fremad via lokal håndtering af regnvand, såkaldt LAR. Her kommer filterjord ind som et svar på bekymringen for grundvandsforurening. En filterjord skal have den optimale balance mellem nedsivningshastighed og rensning samtidig med at jorden understøtter plantevækst. Forfattere: Simon Toft Ingvertsen, Karin Cederkvist

Filterjord – et spadestik dybere Read More »

Landskabsbaseret regnvandshåndtering i København

I Københavns fremtidige indsats mod kloakoverløb og klimaændringer satses på lokal håndtering af regnvand. Frem for at gøre kloakkerne større skal nedløbsrør og vejbrønde afkobles fra kloakken og regnvandet håndteres i byens landskab – såvel synligt over jorden, som usynligt under jorden. Københavns Energi anslår besparelsespotentialet sammenlignet med konventionelle kloakudvidelser til 5 – 10 milliarder.

Landskabsbaseret regnvandshåndtering i København Read More »

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen

Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- eller separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnytter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvandshåndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkringsikring af regnafstrømningens kvalitet. Forfattere:

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen Read More »