Bedre vandkvalitet i bynære vandløb

Vandløb, der modtager uforsinket regnafstrømning fra separatkloakerede byområder, belastes hydraulisk og forureningsmæssigt. Med inspiration i LAR-løsninger præsenteres her en ide til at forbedre forholdene: ’First flush’ ledes til rensning og forsinkelse i et nedstrømsplaceret LAR-renseanlæg, mens efterfølgende vand sendes via bypass direkte til recipienten.

Forfattere: Rikke Bjerg, Marina Bergen Jensen & Ole Fryd

LinkedIn