Nr. 1

Kemisk sørestaurering 2: Fysiske sidegevinster og ulemper

I mange danske søer vil overskuddet af fosfor i søbunden kunne bindes kemisk med aluminium eller Phoslock. Disse kemiske teknikker er lovende metoder til sørestaurering, men når de overføres fra laboratoriet til fuldskalaforsøg, får de fysiske forhold i vandmasserne pludselig stor betydning. Vi præsenterer her, hvor forskelligt de to produkter opfører sig under og efter […]

Kemisk sørestaurering 2: Fysiske sidegevinster og ulemper Read More »

Kemisk sørestaurering 1: Et nyt fosfatbindende produkt

Mange danske søer får svært ved at opfylde vandrammedirektivets mål i 2015 pga. intern fosforbelastning. Der er derfor stor interesse for metoder til at binde fosfor i søbunden. Phoslock er et lerprodukt, som er beriget med grundstoffet Lanthan, der binder fosfat godt. Vi tester her, hvordan produktet opfører sig i vand fra forskellige søer og

Kemisk sørestaurering 1: Et nyt fosfatbindende produkt Read More »

Slambede – hvordan håndterer vi dem?

Slambede ødelægges, hvis kvaliteten af det udlagte slam er for dårlig. Desværre kan slamkvaliteten forringes væsentlig under transport fra renseanlæg til slammineraliseringsanlæg. Hvordan mindskes den negative effekt af transporten, og hvordan skal man kontrollere slammet inden udlægningen? Forfattere: Morten Lykkegaard Christensen, Dominik Marek Dominiak, Lisbet Adrian, Robert B. Hansen, Kristian Keiding og Per Halkjær Nielsen

Slambede – hvordan håndterer vi dem? Read More »

Detailudpegning af kvælstoffølsomme landbrugsarealer

Med udgangspunkt i de kommende års udfordringer på vandmiljøområdet, har et afgangsprojekt fra Aalborg Universitet vist, at N-tilførslen kan reduceres betragteligt ved at anvende en differentieret, målrettet miljøindsats i landbrugsområder. Effektive analyser af reduk­tionspotentialerne for et givet opland kan bevirke, at kvælstofbelastningen kan reduceres langt mere effektivt end udtagning af et areal langs et vandløb.

Detailudpegning af kvælstoffølsomme landbrugsarealer Read More »

Klorofyl a i søer

Klorofyl a er et let og enkelt mål for mængden af fytoplankton. I forbindelse med Vandrammedirektivets implementering bruges det til at vurdere, om søer har en tilstrækkelig god vandkvalitet og hvilken indsats, der eventuel skal sættes i værk for at mindske næringsstoftilførslen. Spørgsmålet er, hvor godt og præcis et mål, klorofylindholdet faktisk er. Forfattere: Martin

Klorofyl a i søer Read More »

Opløst organisk fosfor i grundvand?

Normalt anses fosforudvaskning fra landbrug til grundvand at være ubetydelig, og al fosfor opløst i grundvand, at være orthofosfat. I det øvre grundvand er der imidlertid fundet højere koncentrationer af opløst organisk fosfor end af orthofosfat. Vandplanernes fokus på grundvandets påvirkning fra overfladevand giver et øget behov for kendskab til indhold, udbredelse og årsager til

Opløst organisk fosfor i grundvand? Read More »

Frigivelse af ammoniak fra havet

Afsætning af luftens kvælstof har stor betydning for eutrofiering af danske farvande. Høje koncentrationer af ammonium i havet kan imidlertid vende processen, så havet bliver kilde til ammoniak i luften. Dette får betydning for afsætningens fordeling, men er pt. ikke medtaget i værktøjerne til kortlægning af afsætningen af luftens kvælstof. I forbindelse med Vandrammedirektivets implementering

Frigivelse af ammoniak fra havet Read More »