2005

Højvande og middelvandstand – sammenhæng?

Vi står overfor ubehagelige valg i håndtering af signaler om variationer i klimaet. Dette gælder især vandstanden i havet – et vilkår som har stor betydning for et lavland med lang kystlinie som Danmark. Sammenhængen mellem middelvandstand og fordelingen af de højeste højvander ved Skallingen i Vadehavet, kan belyses ved en simpel metode. Forfattere: JESPER …

Højvande og middelvandstand – sammenhæng? Læs mere »

Mariager Fjord – indsatsmuligheder og pris

Mariager Fjords miljøtilstand er sårbar, og hovedproblemet er belastningen med næringsstoffer. De undersøgelser, der er foretaget for at belyse sammenhæng mellem miljømål og næringsstofbelastning og beskrivelsen af, hvordan næringsstofbelastningen kan reduceres og hvad det vil koste, svarer i princippet til det, der fremover skal gøres for alle vandområder ifølge Vandrammedirektivet Forfattere: LISBETH WIGGERS og JØRGEN …

Mariager Fjord – indsatsmuligheder og pris Læs mere »

Nitratudvaskning – hvilken model?

Hvilke modeller skal bruges til beregning af nitratudvaskningen i forskellige situationer? Spørgsmålet er vigtig, fordi resultaterne af udvaskningsberegninger har stor betydning for landbruget bl.a. i forbindelse med amternes vurdering af miljøpåvirkningen ved udvidelse af husdyrholdet (VVM). I nærværende artikel sammenlignes resultaterne af beregninger med en række forskellige modeller. Forfattere: LEIF KNUDSEN & HANS SPELLING ØSTERGAARD

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen

Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af indskudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om sommeren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr,koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi vurderer …

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen Læs mere »