Forureningsspredning via hulmure –resultater og vurderinger af afværgemetode

Gennemgang af bygningers konstruktion kan give meget væsentlige informationer om spredningsveje for forureningsdampe fra underliggende jord- eller grundvandsforurening. Informationerne er afgørende for det rette valg og design af en afværgeløsning

Forfattere: HANS-HENRIK CLAUSEN og CLAUS LARSEN

LinkedIn