Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen

Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af indskudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om sommeren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr,
koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi vurderer søeffekten for nordsjællandske vandløb og temperaturens generelle påvirkning af iltforbruget ved nedbrydning af det organiske stof.

Forfattere: NIELS LAGERGAARD PEDERSEN & KAJ SAND-JENSEN

LinkedIn