2005

Dræning og grundvandsdannelse

Dræning af dyrkede højbundsjorde er en indikator for langsom nedsivning af overskudsnedbør og deraf følgende overfladenær afstrømning og reduceret grundvandsdannelse. Viden om dræningsintensiteten på dyrkede arealer under forskellige jordbundsforhold kan derfor anvendes ved kortlægning af mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og i forbindelse med hydrologisk modellering. Forfattere: BJARNE HANSEN, SVEND ELSNAB OLESEN & VIBEKE ERNTSTSEN

Dræning og grundvandsdannelse Read More »

Geokemisk modellering og jordforurening

Der er store uudnyttede muligheder for brug af geokemiske modelleringsværktøjer i forbindelse med forurenede jorde, og en optimering af oprensningen af disse. Et eksempel med jordforurening med ioner af tungmetallerne kobber, chrom og arsen fra træimprægneringsvirksomhed demonstrerer, hvordan geokemisk modellering på en hurtig og relativ enkel måde bidrager til at kvantificere spredningsrisikoen og virkningen af

Geokemisk modellering og jordforurening Read More »

Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt

I de seneste årtier er der kortlagt langt flere forurenede lokaliteter end der er økonomiske ressourcer til at oprense. En vigtig opgave er derfor at kunne udpege hvilke lokaliteter der udgør størst risiko for forurening, således at der opnås mest miljøforbedring for de investerede økonomiske ressourcer. Det er ikke nogen enkel opgave bl.a. fordi beslutningsgrundlaget

Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt Read More »

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel

Der er ved udgangen af 2003 etableret bindende aftaler vedrørende vådområdeprojekter på ca. 2.700 ha under Vandmiljøplan II. Der er fortsat vækst i arealomfanget, men det oprindelige mål på 16.000 ha nås ikke. Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid end forventet at etablere projekterne, men også finansieringsmulighederne har været afgørende. Denne artikel

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel Read More »