Oplandsmodel for Ringkøbing Fjord

Set i VMP-III perspektiv og i forhold til EUs vandrammedirektiv er der øget behov for at kunne beregne forureningsbelastning til recipienter fra enkelte flade- eller punktkilder dels for at kunne beskrive årsag og effekt og dels for at kunne bestemme hvilke indgreb i et opland, der mest effektivt kan medvirke til at opnå målsætning om reduceret total belastning.

Forfattere: TORSTEN V. JACOBSEN, MADS N. MADSEN & FLEMMING GERTZ

LinkedIn