Nr. 2

Vandløbenes CO2-overmætning og biodiversitet

De danske vandløb er kraftigt overmættede med opløst CO2 tilført med grund- og drænvand fra oplandet. Det CO2-rige vand stimulerer plantevæksten, da overmætningen er en forudsætning for fotosyntese og god vækst under vand blandt 120 plantearter, der lever i overgangszonen mellem land og vand. Vandløbenes naturlige CO2-overmætningmedfører også en betydelig CO2-afgasning til luften, men dog

Vandløbenes CO2-overmætning og biodiversitet Read More »

Nyt dansk forskningsskib undervejs

Danmark skal have et nyt oceangående forskningsskib til erstatning for det nuværende Dana. Dana har altid været central for DTU Aquas arbejde. Det skal kunne fungere som en multidisciplinær forskningsplatform både til fiskemonitering og forskning i oceanografi. Det er målet, at det nye skib skal styrke dansk marin og maritim forskning og vidensopbygning, ikke mindst

Nyt dansk forskningsskib undervejs Read More »

Minivådområder: Effektivitet og sideeffekter

Minivådområder med overfladestrømning har til formål at forbedre vandmiljø ved at fjerne kvælstof fra drænvand. Etablering af minivådområder skal bidrage til implementering af EU’s vandrammedirektiv, men der mangler endnu en reduktion på 668 ton N/år iht. Fødevare og landbrugspakken (2015). Målopfyldelse kræver dog hensyn til mere end blot næringsstoffer. Derfor er der behov for at

Minivådområder: Effektivitet og sideeffekter Read More »

Membraner til genopretning af højmoser

Vandstandsende membraner er et godt bud på en effektiv løsning til at genoprette højmoser i Danmark. HDPE plast-membraner er prisbillige, virksomme og langtidsholdbare. Membraner kan tilbageholde den nedbør, som falder i mosen og hæve vandstanden lokalt, uden at vandstandshævningen påvirker naboer, landbrugsjord m.v. udenom mosen. Forfattere: Line Strandholm Magnussen & Niels Riis

Membraner til genopretning af højmoser Read More »

LAR Potentiale: Nyt screeningsværktøj

LAR Potentiale er et nyt screeningsværktøj til vurdering af enkeltstående LAR-løsningers hydrologiske potentiale. Værktøjet er designet til at understøtte den indledende screeningsfase af byudviklingsprojekter, hvor der er mange faggrupper, organisationer og borgere involveret. Derfor er værktøjet enkelt og hurtigt at bruge, og resultaterneer nemme at kommunikere. Forfattere: Camilla Christiane Jakobsen, Sara Maria Lerer, Peter Steen

LAR Potentiale: Nyt screeningsværktøj Read More »

Kortlægningaf lavbundsjord til naturgenopretning

Udtagning af lavbundsjord har primært fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser fra drænede organiske jorde, men det er samtidig også en mulighed for at genoprette grundvandspåvirket natur til gavn for biodiversiteten. En botanisk feltkortlægning kan give megen nyttig viden om både naturtilstand og hydrologi, men hvordan kan man bruge nye metoder som termokortlægning fra

Kortlægningaf lavbundsjord til naturgenopretning Read More »

Kortlægning af kilder til diffust fosfortab

Mens der er nogenlunde velunderbygget viden om det samlede fosfortab til vandmiljøet, har virkemiddelsindsatsen for at reducere fosfortabet været begrænset af en stor usikkerhed omkring omfanget af fosfortab fra forskellige tabsveje samt den geografiske fordeling heraf. Et stort dansk projekt har søgt at råde bod på dette. Forfattere: Hans Estrup Andersen & Goswin Heckrath

Kortlægning af kilder til diffust fosfortab Read More »

Grundvand under byområder erforurenet med DMS

DMS er den hyppigst fundne pesticidrest i grundvandet. Svampemidlerne, som kan lede til DMS, er anvendt i både landbrug og som biocid i træbeskyttelse/maling. Selvom man ikke normalt tænker på biocidanvendelse som en stor trussel mod grundvandets kvalitet, har vi derfor undersøgt forekomsten af DMS under byområder, hvor der ikke kan forventes andre kilder end

Grundvand under byområder erforurenet med DMS Read More »

Forunderlig historie: Hvordan åens smådyr kan finde vej

Vi yder en stor og vellykket indsats med at forbedre vores vandløb. Om det forsvundne dyreliv vender tilbage, afhænger af, om arterne kan finde vej fra de områder, hvor de har overlevet. Rejsen kan være lang og langsommelig, men opfindsomheden er stor, som denne forunderlige naturhistorie beretter. Der er grund til optimisme: Det er ikke

Forunderlig historie: Hvordan åens smådyr kan finde vej Read More »