Ålegræs – økologiske samspil og retablering

Ålegræs og alverdens øvrige havgræsser har oplevet en styrtende tilbagegang siden 2. Verdenskrig, især pga. eutrofiering og mekanisk forstyrrelse. Positive feedback mekanismer har accelereret den tilbagegang, som blev indledt. I dag er retablering af Ålegræs vanskelig pga. mere finkornet organisk materiale i havbunden, større fysisk eksponering og mindre frøspredning fra de små tilbageværende bestande. Men nye undersøgelser viser, at planten kan retablere sig og en fremgang er sandsynligvis selvforstærkende og vil øge kystvandenes samlede økologiske kvalitet.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Jens Borum & Mogens Flindt

LinkedIn