19. september 2021

Tilstanden i det danske vandmiljø

Tredje generation af vandområdeplaner er på vej. Men hvordan har Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand det egentlig? Denne artikel ser nærmere på, hvordan tilstandsvurderinger udarbejdes, og opsummerer, hvad vi ved om den aktuelle tilstand i vandmiljøet på baggrund af data, som Miljøstyrelsen har indsamlet i NOVANA-overvågningsprogrammet til brug for vandområdeplaner 2021-2027. Forfattere: Miljøstyrelsen

Vandindvinding og kvantitativ tilstand af grundvand i DK

I forbindelse med Vandområdeplaner (VP3) blev den kvantitative tilstand for 90 ud af i alt 2050 danske grundvandsforekomster ekspertvurderet. I artiklen beskrives hvordan den kvantitative tilstand blev vurderet. Tegn på saltvandsindtrængning i grundvandsmagasinet var sammen med påvirkning af biologiske kvalitetselementer for fisk nøgleparametre i vurderingen. Forfattere: Hans Jørgen Henriksen, Denitza Voutchkova, Maria Ondracek, Lars Troldborg …

Vandindvinding og kvantitativ tilstand af grundvand i DK Læs mere »

Grundvandets kemiske tilstand – pesticider

I forbindelse med de næste Vandområdeplaner (VP3) blev den kemiske tilstand for blandt andet pesticider i 2.050 danske grundvandsforekomster vurderet. I artiklen beskrives resultatet af tilstandsvurderingen og den metodiske tilgang med såvel maskinelle vurderinger som konkrete undersøgelser. De konkrete undersøgelser var baseret på en konceptuel forståelsesmodel for pesticider, udviklet til dette formål. Forfattere: Lærke Thorling, …

Grundvandets kemiske tilstand – pesticider Læs mere »

Procesbaserede sømodeller til mere målrettet forvaltning

Procesbaserede sømodeller kan være et centralt værktøj til at målrette forvaltningen af danske søer og øge sikkerheden i vurdering af indsatsbehovet. Men hvordan bruges de i praksis, og hvor gode er de til at beskrive miljøtilstanden sammenlignet med de klassiske empiriske modeller, som ofte anvendes? Forfattere: Tobias K. Andersen, Anders Nielsen, Martin Søndergaard & Dennis …

Procesbaserede sømodeller til mere målrettet forvaltning Læs mere »

Regnafstrømning: Miljømål og renseløsninger

Anvendelsen af våde regnvandsbassiner som renseløsning til separate udledninger af regnafstrømning har i mange år været gængs praksis. I byerne er denne praksis udfordret af pladsmangel. Desuden mangler der overblik over regnafstrømningernes påvirkning af den sø, å eller hav, som fungerer som recipient. Problematikken risikerer at blive en showstopper for klimasikringen af vores byer og …

Regnafstrømning: Miljømål og renseløsninger Læs mere »

Andre presfaktorer end næringsstoffer

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer giver i princippet plads til alt fra marsmænd til oplagte kandidater som trawlfiskeri. For at det ikke skal ende i spekulation og simpel kortlægning er det nødvendigt med solide analyser, der kan dokumentere påvirkninger baseret på viden om årsagssammenhænge. Her er resumeret analyser fra 8 konkrete undersøgelser. Forfattere: Jens …

Andre presfaktorer end næringsstoffer Læs mere »

Jordforureningers påvirkning af vandmiljøet i overfladevand

Jordforurening kan være en kilde til forurening af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Regionerne har gennemført en risikoscreening af alle kendte jordforureninger i Danmark, som viser at godt 1.200 forureninger udgør en potentiel risiko for vandmiljøet i overfladevand. I forbindelse med vandplanperiode 3 er regionerne nu gået i gang med feltundersøgelser af jordforureningers reelle …

Jordforureningers påvirkning af vandmiljøet i overfladevand Læs mere »

Iltsvind – en joker i forvaltningen af det danske havmiljø

Iltsvind har afgørende betydning for danskernes miljøbevidsthed og har sat gang i den politiske debat i en grad, der har ledt til flere vigtige miljøpolitiske beslutninger. Det er en af grundene til, at iltsvind er en joker i forvaltningen af det danske havmiljø. Her beskriver vi iltsvindets store betydning for miljøet, miljøpolitikken samt forvaltningen og …

Iltsvind – en joker i forvaltningen af det danske havmiljø Læs mere »