Jordforureningers påvirkning af vandmiljøet i overfladevand

Jordforurening kan være en kilde til forurening af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Regionerne har gennemført en risikoscreening af alle kendte jordforureninger i Danmark, som viser at godt 1.200 forureninger udgør en potentiel risiko for vandmiljøet i overfladevand. I forbindelse med vandplanperiode 3 er regionerne nu gået i gang med feltundersøgelser af jordforureningers reelle påvirkning af vandmiljøet i vandløb, søer og kystvande.

Forfattere: John Flyvbjerg, Lotte R. Tombak, Helle Overgaard, Ole Mikkelsen, Helle Larson, Mette Fischer & Kurt Møller

LinkedIn